Tillfällig förändring av sjöfartsstödet

Skriftlig fråga 2019/20:1365 av Anders Hansson (M)

Anders Hansson (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

I spåren av pandemin drabbas svensk sjöfart hårt av de reserestriktioner som införts mellan länderna i vår närhet.

Under ”normala omständigheter” transporterar svensk sjöfart över 30 miljoner passagerare årligen till och från Sverige. Därtill transporterar sjöfarten över 90 procent av allt gods till och från vårt land. Med de inskränkningar som nu införts av Sverige och övriga världen har passagerartrafiken näst intill upphört och godstrafiken minskat. Sällan eller aldrig har det svenska sjöfartsstödet varit så nödvändigt som nu.

Sjöfartsstöd lämnas till arbetsgivare för skatt på sjöinkomst samt arbetsgivarens kostnader för arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift.

Sjöfartsstöd kan lämnas till fysiska och juridiska personer samt till partrederier som har eller har haft sjömän anställda för arbete ombord på fartyg som är registrerade i ett nationellt fartygsregister i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under förutsättning att:

  • fartyget i sin näringsverksamhet används i trafik som är utsatt för internationell konkurrens på sjöfartsmarknaden
  • utbildningsplatser ställs till förfogande ombord på fartyget enligt Transportstyrelsens föreskrifter eller beslut i enskilt fall, och 
  • det finns tillräckliga försäkringar för fartyget och dess drift.

Villkoren i stycket ovan måste vara uppfyllda under minst en månads sammanhängande tid för att sjöfartsstöd ska lämnas. Sjöfartsstöd lämnas endast för tid när villkoren är uppfyllda.

Då trafiken ofrivilligt lagts ”på land” kan således inte sjöfartsstöd i dagsläget utgå. Här måste en förändring till.

För två månader sedan lämnade delegationen för sjöfartsstöd på Trafikverket in ett förslag som innebar en förändring så att sjöfartsstödet alltjämt kunde betalas ut. Regeringen har dock inte följt detta förslag eller agerat i samma riktning som delegationen föreslagit.

Min fråga till finansminister Magdalena Andersson blir med anledning av ovanstående:

 

Kommer ministern att initiera en tillfällig förändring av förordningen om sjöfartsstöd i enlighet med delegationens förslag, och när kan vi i så fall förvänta oss ett sådant förslag på riksdagens bord? 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-05-14 Överlämnad: 2020-05-15 Anmäld: 2020-05-19 Svarsdatum: 2020-05-27 Sista svarsdatum: 2020-05-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga