Studie om Brå

Skriftlig fråga 2019/20:731 av Betty Malmberg (M)

Betty Malmberg (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Under de senaste åren har frågan om så kallade fake news varit vanligt förekommande i debatten. Detta är en viktig och angelägen fråga att ständigt diskutera och hålla levande. Enligt min mening har det funnits stor samsyn inom svensk politik om vikten av att lita på vetenskapen men också då det gäller våra myndigheters oberoende. Detta är inte minst viktigt då det gäller expertmyndigheter som förfogar över egna forskningsanslag och därmed kan finansiera sin egen forskning.

I december publicerades en studie om myndigheten Brottsförebyggande rådet (Brå) som var gjord av forskare vid Linköpings universitet. Av studien framgick att myndighetens, och framför allt dess forsknings, oberoende ställning var diskutabel då såväl slutsatser som utredningsresultat vid vissa tillfällen upplevts bli tillrättalagda av olika instanser innan resultaten kunde presenteras.

Resultatet av Linköpingsforskarnas studie är mycket illavarslande. Visar det sig korrekt dessutom ytterst oacceptabelt.

Med hänvisning till ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Vilka åtgärder har ministern vidtagit eller kommer att vidta för att följa upp de alarmerande slutsatser som forskarna vid Linköpings universitet har presenterat då det gäller forskning vid Brå?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-01-09 Överlämnad: 2020-01-10 Anmäld: 2020-01-14 Svarsdatum: 2020-01-22 Sista svarsdatum: 2020-01-22
Svar på skriftlig fråga