Statistik över läkemedelsförsäljning

Skriftlig fråga 2018/19:111 av Barbro Westerholm (L)

Barbro Westerholm (L)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Socialstyrelsen och E-hälsomyndigheten kommer inom kort att stoppa utlämnandet av försäljningsstatistik där enskilda läkemedel kan identifieras. Beslutet grundar sig på en dom i Kammarrätten i Stockholm (dom av den 5 juni 2018 i mål 2359-18) som säger att försäljningsstatistik över enskilda läkemedel från myndighetens läkemedelsregister inte kan lämnas ut, eftersom detta skulle strida mot offentlighets- och sekretesslagen (OSL).

Försäljningsstatistik över enskilda läkemedel började lämnas ut för 40 år sedan och har enligt uppgift från Läkemedelsindustriföreningen (LIF) inte lett till några invändningar mot myndigheters hantering eller publicering av läkemedelsstatistik ned på enskild läkemedelsnivå.

Inskränkningarna i fråga om utlämnandet av statistik över läkemedelsförsäljningen leder nu till en rad negativa konsekvenser. Allmänhetens insyn i hur offentliga medel används till läkemedel försämras. Det blir omöjligt att nationellt följa introduktionen av samtliga nya läkemedel. Det blir också omöjligt att följa användningen nationellt av läkemedel som förskrivs till patienter med sällsynta sjukdomar samt läkemedel som klassificerats som särläkemedel. För hälso- och sjukvården blir det omöjligt att direkt följa effekterna av nationella och regionala interventioner i form av förmånsbegränsningar eller nya rekommendationer. Samtidigt försvåras jämförelse mellan läkemedelsanvändning i de olika regionerna. Till sist försvåras nordisk forskningssamverkan och valideringen av ingående grunddata i annan läkemedelsstatistik.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Vad avser ministern och regeringen att göra så att den svenska läkemedelsstatistiken kan fungera på det effektiva, kvalitetssäkrade och transparenta sätt som den har gjort under de senaste 40 åren?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-02-01 Överlämnad: 2019-02-01 Anmäld: 2019-02-05 Svarsdatum: 2019-02-13 Sista svarsdatum: 2019-02-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga