Skolgång för barn i slutna rörelser

Skriftlig fråga 2007/08:1203 av Westerholm, Barbro (fp)

Westerholm, Barbro (fp)

den 13 maj

Fråga

2007/08:1203 Skolgång för barn i slutna rörelser

av Barbro Westerholm (fp)

till utbildningsminister Jan Björklund (fp)

Utredningen I god tro (SOU 1998:113) lämnade för tio år sedan förslag till regeringen om hur man ska kunna öka kunskapen om situationen och stödbehovet för människor som lever eller levt i mer eller mindre slutna rörelser. Särskild vikt lades vid att försöka beskriva barnens situation. Utredningen konstaterade att för vissa barn som växer upp i slutna rörelser saknas kontakt med det övriga samhället. Det kan bero på att de inte finns inom den offentliga skolan, utan går i fristående, rörelsedrivna skolor eller får undervisning i vad som kallas skolpliktens fullgörande på annat sätt, så kallad hemundervisning. Utredningen lämnade en rad förslag om reglerna för dessa skolors förvaltning, tillsynen av skolorna samt utbildning av olika personalkategorier inom skola, barnomsorg, socialtjänst och sjukvård. Särskilt viktigt var att förmedla kunskap om rörelser som uttryckligen förespråkar barnaga eller andra typer av övergrepp på barn.

Av den nyutkomna boken Sektbarn av Charlotte Essén framgår att det finns barn som farit illa under sin uppväxt i slutna rörelser, att det finns en rad brister rörande dessa barns skolgång och tillgång till skolhälsovård samt att mycket lite hänt när det gäller dessa barns skolgång sedan utredningen I god tro lades fram. Det är allvarligt för de barn det handlar om.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga utbildningsminister Jan Björklund vad han avser att göra för att barn i slutna rörelser ska få den skolgång och den skolhälsovård som de enligt svensk lagstiftning har rätt till.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-05-13 Anmäld: 2008-05-13 Besvarad: 2008-05-21 Svar anmält: 2008-05-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-05-21)