Skatt på husbilar

Skriftlig fråga 2019/20:474 av Eric Palmqvist (SD)

Eric Palmqvist (SD)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Regeringen har beslutat att införa en så kallad bonus–malus-modell på fordonsskatten för personbilar. Detta i syfte att stimulera nybilsköparna att köpa nya bilar med lägre klimatpåverkan. Skattemodellen omfattar alla nya personbilar, även personbil klass II som är ett fordon som är permanent försett med en kaross som är utrustad med fast monterade sovplatser, utrustning för matlagning och bord, så kallade husbilar. Dessa karosserier är vanligtvis byggda på lätta lastbilschassier. Personbil klass II är därför en fordonstyp som varken är att betrakta som lätt lastbil eller personbil konstruerad primärt för personbefordran utan snarare som ett renodlat fritidsfordon ämnat för rekreation.

Trots detta förhållande har regeringen framhärdat i att låta denna fordonstyp ingå i det så kallade bonus–malus-systemet trots att det inte finns några bonusfordon att tillgå i denna klass nu eller under överskådlig framtid. Detta för att produktionsserierna är förhållandevis låga och att man utgår ifrån lätta lastbilschassier som inte omfattas av denna skattemodell och egentligen i grunden är konstruerade för andra transportuppgifter.

Kombinationen av den redan införda bonus–malus-modellen och fordonsskatten från och med den 1 januari 2020 baseras på den nya WLTP-körcykeln och kommer att generera oskäligt höga fordonskatter på just denna typ av fordon som har ett genomsnittligt lågt årligt miluttag.

Denna typ av fritidsfordon kommer med den föreslagna modellen riskera att kosta köparna så mycket som 30 000–40 000 kronor årligen de tre första åren, vilket är unikt om man jämför med andra fordon eller redskap som exempelvis motorcyklar, terrängskotrar och båtar samt fritidshus som också används huvudsakligen för rekreation.

Signalerna har inte låtit vänta på sig. Nyförsäljningen av motsvarande fordon ökar i hela Europa samtidigt som försäljningen har minskat i Sverige, och prognosen för 2020 är mycket dyster. Ett försäljningstapp på uppemot 50 procent förutspås, och med tanke på att en personbil klass II kostar i storleksordningen en halv miljon till flera miljoner kronor kommer monsbortfallet att vara högst märkbart. Till detta kommer det faktum att en av Sveriges husbilstillverkare har tvingats att permittera personal samt att handlarnas omsättning minskat och att anställda sagts upp.

Från Sveriges campingar uttrycker man nu också en oro över den minskade husbilsförsäljningen. Undersökningar visar att en icke försumbar del av målgruppen överväger att i stället spendera sina pengar på charterresor eller båtkryssningar när den årliga skatten upplevs som oskäligt hög. Detta kan på sikt äventyra arbetstillfällen inom vår inhemska besöksnäring som är mycket viktig, inte minst i våra glesbygdsområden där campingar ofta återfinns. Till detta kommer det ökade klimatavtryck som charterresor och båtkryssningar medför jämfört med camping i Sverige.

När kritik kring dessa omständigheter tidigare framförts till regeringen har ett förslag från regeringens företrädare varit att uppmana husbilsägarna att ställa av och på sina fordon för att bara betala skatt de dagar fordonen körs. Detta är att betrakta som en nödlösning på en i grunden felaktigt utformad skatt. Denna lösning medför ökande administrativa kostnader, risk för försäkringstvister om ett fordon skadas då det står på en camping och är avställt och därmed inte i trafik enligt försäkringsbolagen, och det är praktiskt omöjligt att ställa av och på ett fordon, om korta stopp görs, eftersom ståtiden måste vara minst 15 dagar för att räknas.

Den nya bonus–malus-modellen för beräkning av fordonsskatt är i kombination med beräkningsmodellen utifrån WLTP en dödsstöt för personbil klass II som aldrig skulle ha omfattats av denna beräkningsmodell och heller inte gör det i något annat europeiskt land.

Med anledning av detta vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Hur ser ministern på att vi i Sverige inför unikt höga årsskatter på så kallade husbilar, och avser ministern att vidta några åtgärder för att den nya beskattningen av personbil klass II inte ska bli verklighet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-20 Överlämnad: 2019-11-22 Anmäld: 2019-11-26 Svarsdatum: 2019-11-27 Sista svarsdatum: 2019-12-04
Svar på skriftlig fråga