Riksrevisionens granskningsrapporter

Skriftlig fråga 2004/05:1248 av Andrén, Gunnar (fp)

Andrén, Gunnar (fp)

den 17 mars

Fråga 2004/05:1248

av Gunnar Andrén (fp) till statsminister Göran Persson om Riksrevisionens granskningsrapporter

Vid en interpellationsdebatt i riksdagen den 15 mars 2005 @ närmare bestämt interpellation 2004/05:414 @ förklarade statsrådet Karlsson att "Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen", vilket ju är helt korrekt, och att därför, med statsrådets ord, "dess verksamhet närmast (är) en fråga för riksdagen att hantera".

Detta är i alla avseenden, utom det rent grundlagsreglerade budgetmässiga, fel @ och sänder dessutom ut en signal till alla svenska myndigheter, från Regeringskansliet och detta underställda verk, styrelser och nämnder, att Riksrevisionen enbart är en fråga för riksdagen.

I själva verket är det ju tvärtom: Alla revisionsrapporter sänds till Regeringskansliet och andra berörda myndigheter, endast ett mycket litet fåtal, som sänds vidare till riksdagen genom likaledes grundlagsreglerade beslut i den fristående Riksrevisionens styrelse, underställs riksdagens prövning.

Mot denna bakgrund önskar jag fråga statsministern:

Vilka åtgärder @ om några @ avser statsministern att vidtaga för att full klarhet ska föreligga inom hela statsförvaltningen att Riksrevisionens rapporter handlar om regeringens @ inte riksdagens @ sätt att verkställa riksdagens uppdrag och beslut?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2005-03-17 Anmäld: 2005-03-17 Besvarad: 2005-03-24 Svar anmält: 2005-04-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-03-24)