reklamskatt för ideella organisationer

Skriftlig fråga 2003/04:1508 av Andrén, Gunnar (fp)

Andrén, Gunnar (fp)

den 9 augusti

Fråga 2003/04:1508

av Gunnar Andrén (fp) till finansminister Bosse Ringholm om reklamskatt för ideella organisationer

Riksdagen har nu, efter framställningar från skatteutskottet vid sex tillfällen i rad (1998/99:SkU13, 1999/2000:SkU16, 2000/01:SkU17, 2001/02:SkU20, 2002/03:SkU11 och 2003/04:SkU1y), för regeringen klargjort att reklamskatten bör avskaffas.

Av medieuppgifter har i dagarna framgått att ideella organisationer @ exempelvis en fotbollsförening i södra delarna av Stockholm @ drabbats av besvär med inbetalning av reklamskatt som tydligen borde ha inbetalts för sponsorintäkter som föreningen lyckats uppbringa.

Enligt min mening är detta en absurd situation. Ur motiven till 1972 års lag om reklamskatt kan inte utläsas att reklamintäkter, som inte är kommersiellt motiverade, ska drabbas av reklamskatt.

Tvärtom: Det kan aldrig ha varit lagstiftarens @ riksdagen @ mening att ideella sponsorsintäkter ska utgöra grund för reklambeskattning. Ideella organisationer bör självfallet slippa betala reklamskatt för intäkter som har karaktären av bidrag till allmännyttig verksamhet.

Med anledning av ovanstående vill jag därför fråga finansministern vilka åtgärder som han avser att vidta för att förhindra att ideella organisationer hamnar i ovisshet om de är reklamskatteskyldiga eller ej till följd av att de lyckats erhålla sponsorsintäkter till sin verksamhet.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2004-08-09 Besvarad: 2004-08-20 Svar anmält: 2004-09-14 Anmäld: 2004-09-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-08-20)