Regeringskansliets behjälplighet och tillgång till dokument

Skriftlig fråga 2003/04:1237 av Andrén, Gunnar (fp)

Andrén, Gunnar (fp)

den 21 maj

Fråga 2003/04:1237

av Gunnar Andrén (fp) till statsrådet Pär Nuder om Regeringskansliets behjälplighet och tillgång till dokument

Vid senaste sammanträdet med styrelsen för Riksrevisionen @ den 12 maj @ rapporterade Riksrevisorerna att några granskningsprojekt på den granskningsplan som Riksrevisionens styrelse enhälligt ställt sig bakom har måst senareläggas beroende på problem att få tillgång till relevanta dokument i Regeringskansliet. Detta förhållande hade, rapporterade Riksrevisorerna, tidigare anmälts till presidiet i Riksrevisionens styrelse. Vid styrelsemötet uttalade jag starkt stöd för Riksrevisorernas rätt att få snabb tillgång till alla relevanta dokument.

Möjligen kan det påtalade förhållandet @ som dessvärre skulle kunna utveckla sig till ett missförhållande om inte tydliga riktlinjer om Regeringskansliets behjälplighet att bistå Riksrevisionen föreligger @ ha sin grund i att granskningsmyndigheten Riksrevisionsverket, som ju numera inte längre finns sedan Riksrevisionen tillkom den 1 juli 2003, var ett regeringens organ, detta i motsats till Riksrevisionen som är riksdagens granskningsorgan.

Min fråga till statsrådet är denna:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att tydliggöra för envar medarbetare och enhet inom Regeringskansliet att Riksrevisionens möjlighet att arbeta på ett noggrant och kostnadseffektivt sätt i alla medborgares intresse vilar på beredskapen och förpliktelsen hos alla?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2004-05-21 Anmäld: 2004-05-24 Besvarad: 2004-05-26 Svar anmält: 2004-05-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-05-26)