Regeringens agerande med anledning av tillkännagivanden som rör sjöfarten

Skriftlig fråga 2021/22:1558 av Hampus Hagman (KD)

Hampus Hagman (KD)

till Finansminister Mikael Damberg (S)

 

Den 4 maj 2022 beslutade riksdagen enhälligt om två tillkännagivanden till regeringen. Det första handlar om att utvärdera tonnagebeskattningssystemet och föreslå åtgärder för att bland annat utveckla systemet. Det andra handlar om att göra en översyn av stämpelskatten på fartygsinteckningar, där riksdagen föreslår att en särskild inriktning bör vara på om skatten inverkar negativt på företagens omställning till mer hållbara investeringar.

Sveriges ekonomi är liten och exportberoende, och eftersom ungefär 90 procent av alla varor i något skede transporteras till havs är sjöfartsnäringen av stor vikt för vårt land. Det är också viktigt att öka antalet svenskflaggade fartyg, vilket är ett av huvudsyftena med tonnagebeskattningen. Fler svenskflaggade fartyg ger Sverige större tyngd och trovärdighet i IMO (Internationella sjöfartsorganisationen), vilket gör att Sverige kan driva på mer effektivt för kraftfullare miljöregler och för ett bättre sjösäkerhets- och arbetsmiljöarbete. Därtill är en större svenskflaggad handelsflotta nödvändig för att kunna säkerställa de behov som kan finnas i händelse av kris eller krig. Det är därför viktigt att vi har skattesystem som gör det attraktivt att bedriva sjöfartsverksamhet i Sverige och flagga svenskt.

Att investera i teknik som ligger i framkant är i regel dyrare än att investera i konventionell teknik. Därför har stämpelskatten, förutom att den rent generellt fördyrar investeringar i fartyg, också en negativ effekt på klimatsmarta investeringar.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga finansminister Mikael Damberg:

 

Hur och när avser regeringen att agera i enlighet med de två ovan nämnda tillkännagivandena?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-05-10 Överlämnad: 2022-05-11 Anmäld: 2022-05-12 Svarsdatum: 2022-05-18 Sista svarsdatum: 2022-05-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga