psykiatrireformens genomförande

Skriftlig fråga 1997/98:115 av Sandlin, Lena (s)

Sandlin, Lena (s)
Fråga 1997/98:115 av Lena Sandlin (s) till socialministern om psykiatrireformens genomförande

1995 genomfördes en psykiatrireform, den s.k. psykädelreformen, där utgångspunkten var att öka och förtydliga primärkommunernas ansvar vad det gäller boende, boendestöd och sysselsättning. I och med reformens genomförande ansvarar primärkommunerna även för planering och samordning av de sociala insatser som riktas till psykiskt funktionshindrade. Den inledande uppgiften som reformen ålade primärkommunerna var att inventera behoven och definiera målgruppen. Vidare var syftet att primärkommuner och landsting gemensamt skulle finna former för samverkan i avsikt att skapa en obruten vårdkedja, att etablera en helhetssyn på samhällets insatser till förmån för psykiskt funktionshindrade och dess anhöriga.

I samband med reformen överfördes 1,2 miljarder kronor till landets kommuner för att stimulera genomförandet. Enligt uppgifter tillgängliga under våren 1997 har två tredjedelar av landets kommuner ännu inte påbörjat arbetet med den inledande fasen.

Jag vill fråga socialministern vad hon gör eller ämnar göra för att öka takten vad det gäller psykiatrireformens genomförande ute i kommunerna.

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1997-11-06 Anmäld: 1997-11-10 Besvarad: 1997-11-19
Svar på skriftlig fråga