Översynen av svårigheter att verkställa avvisnings- och utvisningsbeslut

Skriftlig fråga 2015/16:395 av Daniel Sestrajcic (V)

Daniel Sestrajcic (V)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Migrationsminister Morgan Johansson aviserade i interpellationsdebatten den 24 november om situationen för statslösa asylsökande palestinier i Sverige, initierad av Torbjörn Björlund (V), att regeringen skulle genomföra en översyn med anledning av de avvisnings- och utvisningsbeslut med svårighet att verkställa beslutet.

Bakgrunden i interpellationen handlade om de statslösa palestinier som fått avvisningsbeslut trots att det inte är möjligt att verkställa dessa, vilket visar på ett systemfel i Migrationsverkets hanterande av ärendena som berör statslösa palestinier från bland annat Irak och Gaza.

Intentionen i utlänningslagen och dess förarbeten är klar: eventuella hinder mot att verkställa beslut om avvisning eller utvisning ska beaktas, och i grund och botten handlar det om att Migrationsverket ska kunna bevilja uppehållstillstånd till de asylsökande där avvisningen på grund av mottagandet inte kan verkställas.

Det finns flera fall där det är tydligt att beslut om avvisning fattats trots att det finns skäl att anta att det finns verkställighetshinder.

Jag välkomnar regeringens besked att det i denna fråga ska genomföras en översyn och ser fram emot att denna översyn genomförs skyndsamt samt att direktiven för översynen snarast presenteras och offentliggörs – inte minst för att många statslösa palestinier berörs av frågeställningen och nu länge nog fått vänta i en osäker limbosituation.

Med anledning av den aviserade översynen vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Vilka direktiv kommer att ligga till grund för den av ministern aviserade översynen och när kan riksdagen förvänta sig att översynen är klar?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-12-01 Överlämnad: 2015-12-01 Anmäld: 2015-12-02 Svarsdatum: 2015-12-09 Sista svarsdatum: 2015-12-09
Svar på skriftlig fråga