Nationell handlingsplan mot övervikt och fetma

Skriftlig fråga 2005/06:371 av Hagberg, Michael (s)

Hagberg, Michael (s)

den 16 november

Fråga 2005/06:371 av Michael Hagberg (s) till statsrådet Morgan Johansson (s)

Nationell handlingsplan mot övervikt och fetma

Övervikten och fetman fortsätter att öka i Sverige. I dag är mer än hälften av männen, en tredjedel av kvinnorna och upp emot en femtedel av barnen överviktiga eller feta. Särskilt alarmerande är ökningen av övervikt och fetma hos barn och betydelsen av de socioekonomiska skillnaderna. Därtill bidrar övervikt till att alltfler människor drabbas av andra folkhälsosjukdomar som till exempel sömnapnésyndrom. Statsrådet har uppmärksammat det växande samhällsproblem som övervikt och fetma utgör på ett förtjänstfullt sätt. Vi vet att det är viktigt att vi agerar skyndsamt och på bred front. På regeringens uppdrag inlämnade Livsmedelsverket och Statens folkhälsoinstitut i februari 2005 ett underlag till en handlingsplan för goda matvanor och ökad fysisk aktivitet. Avsikten med uppdraget var att ta fram en nationell handlingsplan, detta som ett viktigt led i att verkställa folkhälsopolitiken. Mot den bakgrunden bör en tydlig tidsplan sättas för det fortsatta arbetet med framtagandet av handlingsplanen. Underlaget har redan varit ute på remiss och myndigheterna lämnade i september in ett tillägg till underlaget innehållande kostnadsberäkningar av de föreslagna insatserna samt finansieringsförslag. Det senare visar att samhällskostnaderna för ohälsosamma matvanor är av betydande storlek.

Min fråga till statsrådet är:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta med stöd av ovanstående information?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2005-11-16 Anmäld: 2005-11-16 Besvarad: 2005-11-23 Svar anmält: 2005-11-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-11-23)