Kostnader och samhällsekonomisk lönsamhet

Skriftlig fråga 2006/07:1537 av Andrén, Gunnar (fp)

Andrén, Gunnar (fp)

den 9 augusti

Fråga

2006/07:1537 Kostnader och samhällsekonomisk lönsamhet

av Gunnar Andrén (fp)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Från byggstarten 1992 investerade Banverket ca 2 100 miljoner kronor i projektet Hallandsåstunneln. Detta består i att borra två parallella, vardera 8,6 kilometer långa, tunnelrör genom åsen. Projektet måste bedömas långsiktigt vad gäller tågtrafiken och framför allt miljömässigt. År 1997 stoppades projektet av just miljöskäl, förgiftning och vattenläckage. Efter sju år gav ministären Persson (s), utan förnyad riksdagsprövning, klartecken att återuppta projektet.

De sammantagna kostnaderna beräknades 2004 uppgå till 7 500 miljoner kronor i 2003 års penningvärde, det vill säga nära 9 miljoner kronor per meter. Vid byggstoppet 1997 föreskrev regeringen att alternativa lösningar för tågtrafiken skulle tas fram av Banverket. Vid sin prövning 2004 fann ministären Persson att projektet skulle fullföljas. Nu har nya problem tillstött, kostnader obekanta, likaså om det påverkar dagens planerade färdigställandetid, 2012.

Enligt de kalkylmodeller som trafikverken använder är Hallandsåstunneln redan innan det som nu inträffat inte samhällsekonomiskt lönsam, låt vara – som Banverket anför på sin hemsida – att det finns många trafikprojekt som genomförs trots att de inte klassas som samhällsekonomiskt lönsamma.

Det finns stöd för att i ett sammanhang pröva Hallandsåstunnelns färdigställande mot bakgrund av nya tekniska problem som tillstött och osäkerheten kring de framtida ekonomiska åtaganden som skattebetalarna ikläds i och med projektet. Man kan fråga sig om det är rimligt att prioritera projekt som inte är samhällsekonomiskt lönsamma och som är starkt ifrågasatta ur miljösynpunkt framför andra spårprojekt.

Mot denna bakgrund skulle jag vilja fråga statsrådet vilka åtgärder hon avser att vidta avseende färdigställandet av Hallandsåstunneln.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2007-08-09 Anmäld: 2007-08-16 Besvarad: 2007-08-23 Svar anmält: 2007-08-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-08-23)