Inkomster från flygskatten

Skriftlig fråga 2005/06:1625 av Andrén, Gunnar (fp)

Andrén, Gunnar (fp)

den 16 maj

Fråga 2005/06:1625 av Gunnar Andrén (fp) till finansminister Pär Nuder (s)

Inkomster från flygskatten

I budgetpropositionen för 2006, godkänd av riksdagen enligt regeringens intentioner, den 16 december 2005, förutskickades att en ny flygskatt skulle beslutas och beräknades träda i kraft den 1 juni 2006. Regeringen beräknade att skatten skulle komma att få en sådan utformning att den per kalenderår skulle inbringa 1 440 000 kr.

Av det kan man dra slutsatsen att @ även om viss osäkerhet förvisso föreligger om säsongsvariationer inom flyget @ ungefär 960 miljoner kronor skulle flutit in i statskassan under 2006.

Av proposition 2005/06:190, som snart kommer att behandlas av riksdagen men icke kommer att kunna ges retroaktiv finansiell verkan, vet vi att regeringen nu skjutit på ikraftträdandet av skatten, i annan form förvisso, till den 1 januari 2007.

Jämfört med den av riksdagen på regeringens förslag beslutade budgeten för 2006 har därmed en icke obetydligt inkomstminskning uppstått och trots idog spaning har jag icke sett någon, eller ens minsta, antydan till vilka åtgärder regeringen avser att vidtaga till förekommande av den oro som detta måste medföra, ity ju varje sådan inkomstminskning @ i det den föreslås av något oppositionsparti @ alltid, och med rätta, föranleder djup indignation över dålig budgetmoral och oansvarig budgetpolitik.

Vilka inkomsthöjningar eller utgiftsminskningar planerar statsrådet under 2006 till följd av att den planerade flygskatten alldeles uppenbart icke kommer att inbringa de sköna slantar till statskassan under 2006 som riksdagens beslut av den 16 december 2005 vilade så tryggt på?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2006-05-16 Anmäld: 2006-05-16 Besvarad: 2006-05-24 Svar anmält: 2006-05-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-05-24)