Inkomster av försåld egendom

Skriftlig fråga 2005/06:1624 av Andrén, Gunnar (fp)

Andrén, Gunnar (fp)

den 16 maj

Fråga 2005/06:1624 av Gunnar Andrén (fp) till finansminister Pär Nuder (s)

Inkomster av försåld egendom

Vid numera ett hart när oräkneligt antal tillfällen har företrädare för den socialdemokratiska ministären Persson riktat stark @ och reservationslös @ kritik mot, enligt min mening, ytterst modesta förslag från Allians för Sverige att sälja vissa statliga tillgångar på marknaden där redan privata konkurrenter finns och då inte specifika nationella intressen, som bevarandet av naturtillgångar, eller särskilda marknadsintressen, att förhindra privata vinstintressen, föreligger.

Samtidigt som denna starka @ och reservationslösa @ kritik riktats mot de presenterade försäljningsförslagen av till exempel andelar i bankaktiebolag eller Stockholms fondbörs, har regeringen enligt budgetpropositionen 2005/06 @ godkänd av riksdagen den 16 december 2005 @ för avsikt att sälja just statlig egendom, upptaget under inkomsttiteln 3000 Inkomster av försåld egendom: 15 000 000 kr, för betydande belopp.

15 miljarder kronor är för envar, ävenså en finansminister, en avsevärd summa och motsvarar ca 1 600@1 700 kr per svensk medborgare.

Det bör alltså finnas väl övervägda, detaljerade och långt gångna planer för när och hur regeringen ska effektuera den beställning om att få sälja statlig egendom för 15 miljarder kronor under 2006 som riksdagen godkände den 16 december 2005, eljest skulle regeringen knappast ha besvärat riksdagen med saken.

Mot denna bakgrund önskar jag att till finansminister Pär Nuder få ställa denna fråga:

Avser ministern att verka för försäljning av egendom för 15 miljarder kronor enligt riksdagens beslut och regeringens vilja för 2006?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2006-05-16 Anmäld: 2006-05-16 Besvarad: 2006-05-24 Svar anmält: 2006-05-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-05-24)