Högersväng i ljusreglerade trafikkorsningar

Skriftlig fråga 2007/08:997 av Andrén, Gunnar (fp)

Andrén, Gunnar (fp)

den 26 mars

Fråga

2007/08:997 Högersväng i ljusreglerade trafikkorsningar

av Gunnar Andrén (fp)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

I många länder med högertrafik i såväl Europa, Nord- och Sydamerika som Asien och Afrika – likaså på motsvarande sätt i det allt färre antal länder som alltjämt har vänstertrafik – tillåts fordon, inte minst cyklar, att i ljusreglerade korsningar, men även korsningar utan direkt ljusreglering, svänga till höger trots att förbjudande rödljus visas – då korsande trafik inte är för handen och under förutsättning att fotgängare inte nyttjar körbanan till höger.

Det ankommer alltid på den svängande cyklisten, motorcykelföraren eller bilisten att förvissa sig om att ingen trafik, vare sig andra fordon eller fotgängare, påverkas av den egna manövern.

I Sverige saknas motsvarande möjlighet, om inte särskilt grönt ljus visas.

Orsaken står att finna i bedömningen att trafiksäkerheten ökas med denna absoluta förbudsregel.

I andra länder kommer trafiksäkerhetsmyndigheterna uppenbart till andra slutsatser, kanske genom att också väga eventuell köbildning i onödan och/eller irritation över att förbudsregeln upplevs som vare sig säkerhetsmässigt eller framkomlighetsmässigt motiverad.

Min fråga till statsrådet är:

Avser statsrådet att verka för att regeringen låter utvärdera det absoluta förbudet mot högersväng i trafikljusreglerade korsningar?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-03-26 Anmäld: 2008-03-26 Besvarad: 2008-04-02 Svar anmält: 2008-04-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-04-02)