Hemligstämpling av svenska valresultat

Skriftlig fråga 2019/20:617 av Tina Acketoft (L)

Tina Acketoft (L)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Högsta förvaltningsdomstolen har den 6 december beslutat att inte meddela prövningstillstånd i frågan om att lämna ut personvalsresultaten för valet till Europaparlamentet 1999. Därmed står det klart att Statistiska centralbyrån inte kommer att lämna ut uppgifter om antalet personröster på ledande kandidater i detta allmänna val.

Bakgrunden är att Statistiska centralbyrån (SCB) är arkivmyndighet för valresultat före Valmyndighetens inrättande. Enligt 24 kap. 8 § första stycket offentlighets- och sekretesslagen gäller sekretess i sådan särskild verksamhet hos en myndighet som bedriver framställning av statistik för uppgift som avser en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden och som kan hänföras till den enskilde. SCB är en sådan statistikmyndighet och gör bedömningen att antalet personröster på en kandidat i ett allmänt val är en uppgift som kan hänföras till den enskilde. Eftersom den så kallade statistiksekretessen som huvudregel är absolut har SCB avslagit begäran om att få ta del av personvalsresultatet i det allmänna valet 1999.

Detta har nu prövats i samtliga rättsliga instanser. Därmed kan det dröja till år 2069, det vill säga 70 år efter valet, innan sekretessen för valresultatet slutligen hävs.

Det finns all anledning att se allvarligt på det inträffade. Det skadar tilltron till det demokratiska systemet att den rådande rättsordningen innebär att en del av valresultatet blir oåtkomligt i efterhand. Personvalet är en integrerad del av det svenska valsystemet, och det måste vara möjligt att få ta del av uppgifter om hur många röster som gavs och på vilka kandidater.

Kort sagt: Det är den enskildes valhandling som ska vara hemlig, inte valresultatet.

Jag vill därför fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Vilka åtgärder kommer ministern och regeringen att vidta för att säkerställa att resultaten i allmänna val även i efterhand ska vara åtkomliga för journalister och allmänhet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-12-10 Överlämnad: 2019-12-11 Anmäld: 2019-12-12 Svarsdatum: 2019-12-18 Sista svarsdatum: 2019-12-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga