Genomförande av PBL-kommitténs förslag

Skriftlig fråga 2006/07:799 av Wikén, Stefan (s)

Wikén, Stefan (s)

den 2 mars

Fråga

2006/07:799 Genomförande av PBL-kommitténs förslag

av Stefan Wikén (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

I tre års tid arbetade en parlamentarisk kommitté med en viktig översyn av plan- och bygglagstiftningen. PBL-kommittén överlämnade sitt slutbetänkande till samhällsbyggnadsministern den 27 september 2005, Får jag lov? – Om planering och byggande (SOU 2005:77).

Kommitténs bedömning var att ändringarna kan genomföras den 1 januari 2008 och då omfatta såväl ändrad instansordning som ändrade materiella bestämmelser i framför allt PBL. Kommittén betonade i sitt betänkande nödvändigheten av tid för genomförande och vikten av utbildningsinsatser. Betänkandet skickades ut på en bred remiss med många remissvar. Ursprungligen planerades en proposition att komma under år 2007.

Kommitténs betänkande menade att PBL:s grundläggande syften och struktur fortfarande är giltiga, men att lagens tillämpning behöver förbättras. Kommittén lämnade därför flera konkreta förslag till förändringar men även kompletteringar för att förenkla, tydliggöra och effektivisera tillämpningen. Betänkandets förslag berörde hela PBL: planprocessen med byggprocessen, genomförandefrågor, instansordningen, överprövningen och samhällets krav vid lagens tillämpning. De föreslagna förändringarna i PBL har därför mycket stor betydelse för många människor och för kommunernas utvecklingsarbete. Därför är det viktigt att processen att genomföra PBL-kommitténs arbete inte stannar upp.

Min fråga till statsrådet är därför hur han kommer att hantera processen för beslut och genomförande av PBL-kommitténs förslag.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-03-02 Anmäld: 2007-03-02 Besvarad: 2007-03-07 Svar anmält: 2007-03-12
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-03-07)