försäljning av militär materiel

Skriftlig fråga 2001/02:190 av Strömbom, Inger (kd)

Strömbom, Inger (kd)

den 21 november

Fråga 2001/02:190

av Inger Strömbom (kd) till försvarsminister Björn von Sydow om försäljning av militär materiel

Inger Strömbom har frågat mig om jag ämnar ändra det regelverk som reglerar försäljning av militär materiel och pekar på de intäkter som går förlorade när fordon inte försäljs.

Under hösten 1999 informerades riksdagen om regeringens inriktning för avvecklingsarbetet och att regeringen avsåg att se över gällande regleringar inom området (prop. 1999/2000:30). Riksdagens försvarsutskott delade regeringens bedömning (bet. 1999/2000:FöU2) att Försvarsmaktens överskottsförnödenheter i första hand bör utnyttjas:

  • inom de frivilliga försvarsorganisationerna,
  • för humanitära insatser,
  • för militärt säkerhetsfrämjande materielsamarbete samt
  • för stärkandet av det svenska samhället vid svåra påfrestningar i fred.

Inriktningen innebär att förnödenheter i andra hand bör säljas till civila företag och att miljöhänsyn, säkerhetsaspekter, begränsade möjligheter till lagligt nyttjande av materiel eller hänsyn till sekretess kan vara skäl för att förstöra viss materiel. För att ge Försvarsmakten möjlighet att skänka överskottsförnödenheter som inte utgör krigsmateriel för ändamål i enlighet med ovanstående inriktning beslutade regeringen den 4 maj 2000 förordningen (2000:278) om gåvor och överföringar av överskottsmateriel hos Försvarsmakten.

Försvarsmaktens överskottsförnödenheter, där fordon bara utgör en del, finns i förråd på tusentals platser runtom i landet. Att konsekvent avveckla överskottsförnödenheter genom att ur denna massa av cirka en miljon registrerade artiklar sortera ut enstaka objekt allteftersom dessa efterfrågas för försäljning skulle medföra orimliga kostnader för hanteringen av varje enskilt ärende. Försvarsmakten måste vid varje enskild överlåtelse skriva ett avtal som bl.a. reglerar ansvaret för eventuella fel och brister samt kostnad för avhämtning m.m. Till detta kommer att huvuddelen av de fordon som Försvarsmakten avvecklar är ålderstigna och tillverkade under helt andra miljökrav än vad som gäller i dag.

Jag vill dock erinra om att det regelverk som möjliggör försäljning av statens lösa egendom även gäller Försvarsmakten. Att myndigheten kan genomföra en affärsmässig försäljning av exempelvis övertaliga fordon utesluter dock inte att krav på miljöhänsyn ställs. Det ligger i stället helt i linje med den bedömning regeringen gjort på vilka krav som bör ställas på avvecklingsprocessen och det har följaktligen utgjort det huvudsakliga skälet till att fordon har destruerats.

Avveckling av övertalig materiel i den aktuella omfattningen tillhör dock inte Försvarsmaktens kärnverksamhet. Myndigheten har därför upphandlat försäljningstjänster av Försvarets materielverk som med hänsyn till ovanstående och till vad som är mest kostnadseffektivt och rationellt under innevarande månad försäljer bl.a. ca 250 terrängbilar, ca 350 traktorer och ca 800 bandvagnar.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2001-11-12 Anmäld: 2001-11-20 Besvarad: 2001-11-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-11-21)