det statliga skatteutjämningssystemet

Skriftlig fråga 2002/03:1333 av Andrén, Gunnar (fp)

Andrén, Gunnar (fp)

den 28 augusti

Fråga 2002/03:1333

av Gunnar Andrén (fp) till statsrådet Lars-Erik Lövdén om det statliga skatteutjämningssystemet

Länsrätten i Stockholms län har beslutat att upphäva 2003 års budget för Stockholms läns landsting av det skälet att den uppvisar ett betydande @ ca 1,6 miljarder kronor @ underskott vilket enligt länsstyrelsen står i strid med gällande lagstiftning. Som bekant har den tidigare majoriteten i Stockholms läns landsting nekats ansvarsfrihet av den nuvarande majoriteten på grund av att den medvetet underbalanserat 2002 års budget. Nu riskerar vi att få en situation där den nya landstingsmajoriteten kan komma att få ta ställning till ansvarsfrihet för nuvarande majoritets skötsel av landstingets ekonomi trots att länsrätten redan bedömt den som stridande mot gällande lagstiftning.

Att båda händelserna grundar sig på att det landstingskommunala utjämningssystemet medför att Stockholms läns landsting betalar betydande summor på grund av sin höga skattekraft är oomstridligt. Numera har emellertid Stockholms läns landsting också landets högsta landstingskommunala utdebitering. För medborgarna i Stockholms län innebär detta ett privatekonomiskt problem. Därtill kommer att det nu också blivit ett juridiskt problem utöver det redan parlamentariska problem som föreligger.

Mot bakgrund av det anförda, vilka åtgärder avser statsrådet att vidta beträffande det statliga skatteutjämningssystemet?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2003-08-28 Besvarad: 2003-09-03 Svar anmält: 2003-09-16 Anmäld: 2003-09-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2003-09-03)