den svenska sjöfartens konkurrenskraft

Skriftlig fråga 2002/03:1048 av Andrén, Gunnar (fp)

Andrén, Gunnar (fp)

den 4 juni

Fråga 2002/03:1048

av Gunnar Andrén (fp) till näringsminister Leif Pagrotsky om den svenska sjöfartens konkurrenskraft

Sverige är och har alltid varit en sjöfartsnation, med gott renommé, samtidigt utsätts svensk sjöfart för mycket stark internationell konkurrens. En av de viktigaste frågorna i dag gäller beskattningen. Riksdagen behandlade tidigare under innevarande riksmöte frågan om en utredning om tonnagebeskattning. Frågan kom att behandlas som en ren skattefråga men enligt min mening handlar detta om en övergripande branschfråga och bör därför hanteras av Näringsdepartementet. Här ställs dock frågan utifrån det internationella konkurrensperspektivet.

Med en tonnagebaserad bolagsbeskattning för rederier blir den svenska sjöfartspolitiken än mer komplett, detta eftersom flertalet EU-länder, i enlighet med EU:s riktlinjer, gått över till tonnagebaserad skatt. Den stora fördelen med tonnagebaserad beskattning är möjligheten att snabbt få lönsamhet i nya fartyg. Detta skulle medföra att vår handelsflotta skulle bli mer konkurrenskraftig, inte minst om oljeexport från Ryssland, som i dag hotar Östersjön genom frakt på undermåligt dåliga fartyg. Med konkurrenskraftiga villkor för det svenska tonnaget kan de undermåliga fartygen drivas bort från Sveriges, EU:s och andra farvatten.

Mot bakgrund av ovanstående önskar jag fråga statsrådet och chefen för Näringsdepartementet:

  • Vilka åtgärder ämnar ministern vidta för att stärka den svenska sjöfartens internationella konkurrenskraft?
Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2003-06-04 Anmäld: 2003-06-04 Besvarad: 2003-06-18 Svar anmält: 2003-09-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2003-06-18)