De äldres ohälsa

Skriftlig fråga 2007/08:881 av Liljevall, Désirée (s)

Liljevall, Désirée (s)

den 4 mars

Fråga

2007/08:881 De äldres ohälsa

av Désirée Liljevall (s)

till socialminister Göran Hägglund (kd)

Socialstyrelsen visar i en rapport att det är svårt för medicinskt färdigbehandlade äldre att få plats på ett äldreboende. Antalet platser inom sjukvården har minskat samtidigt som platserna inom äldreomsorgen har blivit färre. Särskilt svår blir situationen för de äldre som har ett funktionshinder.

Svenskarna lever allt längre vilket bidrar till att allt fler äldre får hälsoproblem. Större krav ställs på personalen inom sjukvården och äldreomsorgen då den psykiska ohälsan bland äldre ökar. Enligt Socialstyrelsens rapport så är det ett växande problem att den psykiska ohälsan bland äldre ökar, ett problem som inte har uppmärksammats så mycket som det borde.

Socialstyrelsen rapport visar att initiativ måste tas för att utveckla kvaliteten på vårdplaneringen för att garantera en bra uppföljning av sjukhusvistelsen som äldre har haft. Ansvaret för hemsjukvård och rehabilitering måste förtydligas.

Jag vill därför fråga ministern vilka åtgärder som han tänker vidta för att minska äldres ohälsa.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-03-04 Anmäld: 2008-03-04 Besvarad: 2008-03-12 Svar anmält: 2008-03-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-03-12)