Biobränsle och hållbart skogsbruk

Skriftlig fråga 2020/21:2531 av Elin Segerlind (V)

Elin Segerlind (V)

till Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

Vänsterpartiet har under lång tid föreslagit åtgärder för att miljöhänsynen inom skogsbruket ska stärkas. Trots att det vetenskapliga kunskapsläget kontinuerligt bekräftar behovet av att större hänsyn måste tas för den biologiska mångfalden och skogsekosystemets betydelse som kolförråd för klimatet lyser åtgärder från regeringen med sin frånvaro.

DN har i en utmärkt granskning de senaste månaderna belyst de brister som finns både när det gäller reglering och tillämpning av nuvarande lagstiftning för att uppnå ett ekologiskt och socialt hållbart skogsbruk. I de senaste artiklarna, den 13 april och den 14 april, belyser man brister och konsekvenser av ohållbart uttag av biobränsle i skogen. Artiklarna tydliggör enligt min uppfattning att det inte bara räcker att skydda mer skog utan att det krävs åtgärder för att tydligare reglera och planera för ett hållbart uttag inom skogsbruket av restprodukter.

Vänsterpartiet motsätter sig inte att vi använder biobränslen från skogen om det utförs hållbart för klimat och biologisk mångfald. Men det kräver ett flertal åtgärder och styrmedel för att det svenska skogsbruket och biobränsleanvändningen enligt vår uppfattning ska betraktas som hållbar ur dessa aspekter. Förutom stärkt naturvårdshänsyn, där ett tydligt landskapsperspektiv utgör grunden för att säkerställa livsmiljöer för hotade arter när vi nyttjar träråvaror, så behövs mål och åtgärder för att skydda och öka kolförrådet och kolsänkorna, som komplement till målen om minskade fossila utsläpp. Genom en sådan ansats kan vi styra mot ett hållbart brukande som stärker både klimatet och den biologiska mångfalden.

Tyvärr har regeringen tidigare, både nationellt och gentemot EU, ett flertal gånger uttalat att det svenska skogsbruket som det bedrivs i dag är hållbart. Inte heller presenteras lösningar för denna problematik i betänkandet Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen (SOU 2020:73) som nu är ute på remiss.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Jennie Nilsson:

 

Avser statsrådet att verka för åtgärder för ett hållbart uttag och nyttjande av biobränslen från skogen som starkare skyddar ekosystemen samt att detta sker inom ramen för mål som ökar kolförrådet och kolsänkorna?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-04-14 Överlämnad: 2021-04-14 Anmäld: 2021-04-15 Svarsdatum: 2021-04-21 Sista svarsdatum: 2021-04-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga