Aktivitetsersättning – en ersättning utan aktivitet?

Riksrevisionens granskningsrapport 2015:7

EN GRANSKNINGSRAPPORT FRÅN RIKSREVISIONEN

RiR 2015:7

Aktivitetsersättning

– en ersättning utan aktivitet?

AKTIVITETSERSÄTTNING – EN ERSÄTTNING UTAN AKTIVITET?

EN GRANSKNINGSRAPPORT FRÅN RIKSREVISIONEN

TILL RIKSDAGEN

DATUM:
2015-04-29

DNR:
31-2014-0102

RIR 2015:7

Härmed överlämnas enligt 9 § lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m följande granskningsrapport över effektivitetsrevision:

Aktivitetsersättning – en ersättning utan aktivitet?

Riksrevisionen har granskat om systemet med aktivitetsersättning är effektivt för att aktivera unga med långvarigt nedsatt arbetsförmåga. Resultatet av granskningen redovisas i denna granskningsrapport.

Företrädare för Socialdepartementet, Arbetsmarknadsdepartementet, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Riksrevisionens granskningsrapporter

Riksrevisionen är en myndighet som hör till riksdagen och ansvarar för den ekonomiska granskningen av regeringen och de statliga myndigheterna. Riksrevisionen lämnar sina granskningsrapporter direkt till riksdagen.