Riksdagens Skrifvelse N:o 58

Riksdagsskrivelse 1893:58

Riksdagens Skrifvelse N:o 58.

1

N:o 58.

Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 25 april 1893.
Andra Kammaren den 25

Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning a/ väckt motion
om upphäfvande af 12 kap. 3 § kyrkolagen.

(Lagutskottets utlåtande n:o 27.)

Till Konungen.

Af enskild motionär har Riksdagens uppmärksamhet blifvit fästad
derå, att kyrkolagens föreskrift om skyldighet för hvarje församling
att morgon och afton låta klämta i församlingens kyrka flerestädes
inom landet icke efterlefdes. På senaste tiden hade man emellertid
velat skaffa helgd åt detta kyrkolagens föråldrade påbud,. men då
klockare numera icke ansåges skyldig att verkställa klämtning, utan
församlingarna vore nödsakade att för sadant ändamål anskaffa och
aflöna särskilda personer, syntes det obilligt att pålägga församlingarna
detta besvär.

Enligt Riksdagens åsigt lärer det icke kunna förnekas, att kyrkolagens
ifrågavarande föreskrift icke allmänt uppbäres af föreställningen
om densammas ändamålsenlighet; och har Riksdagen, som ansett att
berörda föreskrift borde fråntagas sin nuvarande ovilkorliga karakter
och att följaktligen åt de församlingar, som önskade sådant, borde tillBih.
till Riksd. Prof. 1893. 10 Sami. 1 Afd. 1 Rand. 16 Raft. (Näs 5864.) 1

2 Riksdagens Skrifvelse Nx) 58.

erkännas rätt att afskaffa ifrågavarande anordning, för sin del antagit
följande

Lag

angående ändring af 12 kap. 3 § kyrkolagen.

Härigenom förordnas, att hvad i 12 kap. 3 § kyrkolagen är stadgadt
om klämtning morgon och afton hvarje söcknedag hädanefter
icke skall gälla, der vederbörande församling beslutar upphörande af
klämtning.

Stockholm den 25 april 1893.

Med undersåtlig vördnad.