Jordbruksutskottets register vid 1970 års riksdag (höstsessionen)

Register 1970:Ju - höst

- höst

Jordbruksutskottets register vid 1970 års riksdag (höstsessionen)

1

Register

till jordbruksutskottets utlåtanden vid 1970 års riksdag
(höstsessionen)

A

Autajaures reglering

se Stora Sjöfallets nationalpark

D

Danmark, förhandlingar med, angående vattenföroreningen i Öresund se

Miljövård 12

E

Ekologiska verkningar av störa hyggen
se Hyggen, ekologiska verkningar av

F

Fiskerilånefonden ........................................... 53:3

Frireservat för kronhjort
se Miljövård 5

Fållavgift för kronhjort
se Miljövård 5

Förhandlingar med Danmark angående vattenföroreningen i Öresund se

Miljövård 12

Föroreningen i Östersjön
se Miljövård 1

Försöksverksamhet inom jordbruket
se Jordbruket 1

Gruvdrift vid Smålands Taberg
se Smålands Taberg

G

H

Havsöring, ökning av beståndet
se Laxfisket i Mörrumsån

Hyggen, ekologiska verkningar av störa........................ 41

Högskolor, jordbrukets, inredning och utrustning av lokaler
se Jordbruket 3

1 Bihang till riksdagens protokoll 1970. 10 samt. Register för höstsessionen

2 Jordbruksutskottets register vid 1970 års riksdag (höstsessionen)

I

Institut för framtidsforskning på miljöområdet
se Miljövård 2
Intrång i nationalpark

se Stora Sjöfallets nationalpark

J

Jordbruket:

1. försöksverksamhet ...........................

2. prisreglerande åtgärder .......................

3. högskolor, inredning och utrustning av lokaler . . .

K

Kompetensförhållandena för kommunala miljöpolitiken
se Miljövård 3

Kostnadsfördelning inom miljövården
se Miljövård 4
Kronhjortens bevarande
se Miljövård 5

L

Landskapsvården, planer för
se Miljövård 8

Laxfisket i Mörrumsån, ökning av bestånden ............

Luftföroreningar och förändringar i atmosfären, mätning av
se Miljövård 6

M

Miljövård:

1. förorening i Östersjön ...................................

2. inrättande av ett nordiskt forskningscentrum för miljövård . .

3. kompetensförhållandena för kommunala miljöpolitiken . . . .

4. kostnadsfördelning mellan det allmänna och enskilda i miljö vården

...............................................

5. kronhjortens bevarande ................................

6. mätning av luftföroreningar och förändringar i atmosfären . .

7. normalprogram och informationsverksamhet..............

8. planer för landskapsvården..............................

9. rengöring av tankfartyg före avgång från sista lossningshamn

10. riksplan för vattenförsörjningen och utbyggnaden av renings verk

...................................... ..........

11. undervisning i miljövård vid skogs- och lantbruksskolorna . .

12. vattenföroreningen i Öresund............................

38, 50

45
42

42

53:2

46
42
42
49

47
44

48

N

Nordforsk

se Miljövård 2

Nordiska rådets skrivelse .............

Nordiskt forskningscentrum för miljövård

Jordbruksutskottets register vid 1970 års riksdag (höstsessionen) 3
se Miljövård 2

Normalprogram för kommunala miljövården
se Miljövård 7

O

Oljetransporter

se Miljövård 1 och 9

R

Reningsverk, utbyggnad av
se Miljövård 10

Riksplan för vattenförsörjning
se Miljövård 10

Ritsems kraftstation

se Stora S jöfallets nationalpark

Råvaruprisutjämning för choklad och konfektyrvaror
se Jordbruket 2

S

Självrisk vid kronhjortsskada
se Miljövård 5

Skogsbrukets lönsamhet...................................... 39

Skogs- och lantbruksskolorna, undervisning i miljövård
se Miljövård 11

Smålands Taberg, skydd av................................... 43

Stora Sjöfallets nationalpark, intrång i................... 51

T

Tankfartyg, rengöring före avgång från lossningshamn
se Milj vård 9

Täby Galopp AB, lån ........................................ 53:4

Vattenförsörjning, riksplan för
se Miljövård 10

Y

Ö

Öresund, vattenförorening i
se Miljövård 12
Östersjön, förorening i
se Miljövård 1

4

Jordbruksutskottets register vid 1970 års riksdag (höstsessionen)

Förteckning

över jordbruksutskottets utlåtanden vid 1970 års riksdag
(höstsessionen)

Nummer och rubrik

Jus-terat
av ut-skot-tet

Behandling i

Rskr

Anmärkningar

Första

kam-

maren

Andra

kam-

maren

nr

37. I anledning av motioner om
vissa åtgärder för att öka
bestånden av lax- och havs-öring.

27/10

4/11

4/11

Motionerna, av utskottet av-styrkta, har avslagits.

38. I anledning av Nordiska rå-dets svenska delegations
skrivelse med överlämnan-de av berättelse för rådets
adertonde session, i vad
skrivelsen hänvisats till

jordbruksutskottet, jämte

motion.

26/11

8/12

8/12

Utskottets hemställan att skri-velsen läggs till handlingarna
har bifallits. Motionen, av ut-skottet avstyrkt, bar avsla-gits.

39. 1 anledning av motioner an-gående skogsbrukets lönsam-het m. m.

3/11

18/11

18/11

Motionerna, av utskottet av-styrkta, har avslagits.

40. I anledning av motioner an-gående anslagen till forsk-ning och försöksverksamhet
inom jordbruket.

3/11

11/11

11/11

Motionerna, av utskottet av-styrkta, har avslagits.

41. I anledning av motioner om
en undersökning av de eko-logiska verkningarna av sto-ra hyggen.

3/11

11/11

11/11

Motionerna, av utskottet av-styrkta, har avslagits.

42. I anledning av motioner an-gående vissa miljövårdsfrå-gor.

10/11

25/11

25/11

Motionerna, av utskottet av-styrkta, bär avslagits.

43. I anledning av motioner an-gående skyddet för Små-lands Taberg.

10/11

18/11

18/11

376

Utskottets hemställan i anled-ning av motionerna har bi-fallits.

44. I anledning av motioner om
undervisning i miljövård
vid skogs- och lantbruks-skolorna.

17/11

25/11

25/il

Utskottets hemställan i anled-ning av motionerna har bi-fallits.

45. I anledning av motioner om
inrättande av ett nordiskt
forskningscentrum för mil-jövård.

17/11

25/11

25/11

Motionerna, av utskottet av-styrkta, har avslagits.

Jordbruksutskottets register vid 1970 års riksdag (höstsessionen)

5

Nummer och rubrik

Jus-terat
av ut-skot-tet

Behandling i

Rskr

Anmärkningar

Första

kam-

maren

Andra

kam-

maren

46. I anledning av motioner om
mätstationer för kontinuer-lig bevakning av luftförore-ningar och förändringar i
atmosfären.

17/11

25/11

25/11

Motionerna, av utskottet av-styrkta, har avsiagits.

47. I anledning av motioner om
upprättande av en plan för
vattenhushållningen.

17/11

25/11

25/11

Motionerna, av utskottet av-styrkta, har avslagits.

48. I anledning av motioner om
förhandlingar med Danmark
angående vattenförorening-en i Öresund.

26/11

8/12

8/12

Utskottets hemställan i anled-ning av motionerna har bi-fallits.

49. I anledning av motion om
obligatorisk rengöring av
tankfartyg före avgång från
sista lossningshamn.

26/11

8/12

8/12

Motionen, av utskottet avstyrkt,
har avslagits.

50. I anledning av motioner om
en konferens mellan Öster-sjöstaterna angående för-oreningen av Östersjön.

26/11

8/12

8/12

Motionerna, av utskottet av-styrkta, har avsiagits.

51. I anledning av Kungl. Maj :ts
proposition om intrång i
Störa Sjöfallets nationalpark
jämte motioner.

3/12

10/12

10

11/12

411

Propositionen, av utskottet till-styrkt, har bifallits. Utskottets
under 2 i anledning av mo-tioner gjorda hemställan har
bifallits. Övriga motioner har,
i enlighet med utskottets hem-ställan, avsiagits.

52. I anledning av Kungl. Maj :ts
proposition med förslag till
förordning om ändring i för-ordningen (1941:251) om
särskild varuskatt, m. m.
såvitt propositionen hänvi-sats till jordbruksutskottet.

3/12

9/12

9/12

412

Till utskottet hänvisat avsnitt
av propositionen, av utskottet
tillstyrkt, har bifallits.

53. I anledning av Kungl. Maj :ts
proposition angående till-läggsstat I till riksstaten för
budgetåret 1970/71, såvitt
propositionen avser jord-bruksärenden jämte motio-ner.

8/12

15/12

15/12

413

Utskottets i anledning av pro-positionen och motionerna
gjorda hemställan har bifal-lits.

MARCUS BOKTR. STHLM 1970 700032