Bevillningsutskottets register vid 1970 års riksdag (höstsessionen) 1

Register 1970:Bevu - höst

- höst

Bevillningsutskottets register vid 1970 års riksdag (höstsessionen) 1

Sakregister

till bevillningsutskottets betänkanden vid 1970 års riksdag
(liöstsessionen)

I. Direkt beskattning

Ackumulerad inkomst, anpassning av bestämmelserna till 1970 års skat -

tereform ..................................................... 65

Aktiebolag, skärpt beskattning................................... 55

Aktievinstbeskattning

skärpning ................................................ 52, 55

översyn...................................................... 52

Allmän arbetsgivaravgift ........................................ 55

höjning

undantag

utredning om arbetsgivaravgiftens verkningar

Allmän fastighetstaxering ....................................... 61

Allmänna ombudet hos mellankommunala prövningsnämnden ...... 67

Avgifter till Värdepapperscentralen .............................. 56

Avskrivning av

hyresfastighet ................................................ 55

rörelsefastighet............................................... 55

Besvär, ändrade regler vid särskild fastighetstaxering .............. 61

Bolagsskatt, extra .............................................. 55

Centrala folkbokförings- och uppbördsnämnden, ersatt av riksskatte verket

...................................................... 67

En- och tvåfamilj sfastighet, uppskov med realisationsvinstbeskattning 52

Ersättningsfastighet ............................................ 52

Ersättningsköp, uppskov med realisationsvinstbeskattning .......... 52

Ersättningsreserv, avdrag för inländsk skadeförsäkringsanstalt...... 65

Extra bolagsskatt .............................................. 55

Fastighetstaxering .............................................. 61

besvär

giltighetstid för värde åsatt vid fastighetstaxering
rättelse av fastighetslängd
särskilda fastighetstaxeringsnämnder
ändrade regler för särskild fastighetstaxering

Ferieinkomst, uppgiftsskyldighet i fråga om studerande som befriats

från sjömansskatt ............................................ 57

Forskning...................................................... 59

avdrag för kostnader

bidrag till kostnader för information

fonder

1 Bihang till riksdagens protokoll 1970. 7 samt. Register för höstsessionen

2 Bevillningsutskottets register vid 1970 års riksdag (höstsessionen)

Förhandsbesked, lag om ändring i förordningen (1951: 442) om rätt att
av riksskattenämnden erhålla förhandsbesked i taxeringsfrågor (med

anledning av riksskatteverkets inrättande) ...................... 67

Förmånstagare till pensionsförsäkring ............................ 48

Förmögenhetsskatt, skärpning.................................... 55

Förvärvsavdrag för sjömän ...................................... 57

Grundavdrag för sjömän ........................................ 57

Gäldränta, begränsning av avdragsrätten .......................... 55

Ideella organisationer, undantag från höjningen av arbetsgivaravgiften 55

Inkomstskatt, skärpning ........................................ 55

Investeringsfonder för konjunkturutjämning, anpassning av bestämmelser
till de nya avskrivningsreglerna ........................ 65

Jordbruksfastighet, avdrag för forskningskostnader ................ 59

Kapitalförsäkring, utredning rörande beskattningen ................ 48

Kapitalvinstbeskattning

aktier ....................................................... 52

fastigheter ................................................... 52

skärpning av................................................. 55

Kollektiv persontrafik, undantag från höjning av arbetsgivaravgiften .. 55

Kommunalskattelagen

följdändring med anledning av 1970 års skattereform (sjömän)---- 57

ändringar med anledning av riksskatteverkets inrättande.......... 67

Kristna samfund, undantag från höjning av arbetsgivaravgiften...... 55

Kupongskatteförordning ........................................ 60

Kupongskattekontoret........................................... 67

Landshypoteksförening, avsättning till reservfond .................. 59

Markvinster, skärpt beskattning.................................. 55

Markvärdebeskattning .......................................... 52

ersättningsköp
rationaliseringsköp
schablonavdrag för byggnad
uppskov

Mellankommunala prövningsnämnden ............................ 67

Multinationella företag, åtgärder mot skatteflykt .................. 53

Pensionsförsäkring, utredning rörande beskattningen .............. 48

Premiesparande, skattefrihet .................................... 55

Privata stiftelser, beskattning .................................... 55

Rationaliseringsköp ............................................. 52

realisationsvinstbeskattning
uppskov med beskattning

Realisationsvinstbeskattning ..................................... 52

aktier

fastigheter

Redare, undantag från höjning av arbetsgivaravgiften.............. 55

Reklam, begränsning av avdrag .................................. 55

Reservfond, avsättning till ...................................... 59

Riksskatteverket

fastställande av anvisningar vid särskild fastighetstaxering........ 61

lag med anledning av dess inrättande .......................... 67

Ränta, begränsning av avdragsrätten.............................. 55

Samvetsäktenskap, taxering...................................... 67

Bevillningsutskottets register vid 1970 års riksdag (höstsessionen) 3
Sjömän

förvärvsavdrag ............................................... 57

grundavdrag ................................................. 57

skattereduktion .............................................. 57

undantag från höjning av arbetsgivaravgiften.................... 55

Sjömansskatt

anpassning till 1970 års skattereform............................ 57

revision av sjömansskattelagstiftningen ........................ 54

ändringar med anledning av riksskatteverkets inrättande.......... 67

Sjömansskattekontoret .......................................... 67

Sjömansskattenämnden ......................................... 07

Skadebehandlingsreserv, avdrag för inländsk skadeförsäkringsanstall 65

Skattefritt premiesparande ...................................... 55

Skatteflykt, åtgärder mot........................................ 53

Skattereduktion för sjömän...................................... 57

Skuldränta, begränsning av avdragsrätten ........................ 55

Statlig inkomstskatt, ändringar med anledning av riksskatteverkets inrättande
.................................................... 67

Stiftelser, beskattning .......................................... 55

Studieförbunden, undantag från höjning av arbetsgivaravgiften...... 55

Stödområdet, undantag från höjning av arbetsgivaravgiften.......... 61

Särskild fastighetstaxering, ändrade regler ........................ 61

Taxering

tjänstemannataxering i första instans .......................... 49

ändring i TF med anledning av ny kupongskatteförordning........ 60

T axeringsförordningen

extra ordinär besvärsrätt för taxeringsintendent med anledning av

att sjömansskatt ändrats .................................... 57

uPPg*ftsskyldighet i fråga om studerande som befriats från sjömansskatt
för ferieinkomst ...................................... 57

ändring med anledning av riksskatteverkets inrättande............ 67

Taxeringskontroll, rätt för riksskatteverket att förordna om årlig kontroll
av banktillgodohavanden och räntor........................ 67

Taxeringsrevision, rätt för riksskatteverket att förordna ............ 67

Tjänstemannataxering i första instans ............................ 49

Tjänstepensionsförsäkring, beskattning............................ 48

Uppbörd, skärpning av uppbördskontrollen........................ 51

Uppbördsförordningen

ändringar med anledning av riksskatteverkets inrättande.......... 67

ändring med anledning av 1970 års skattereform (sjömän) ........ 57

Uppskov med realisationsvinstbeskattning ........................ 52

j ordbruksf astighet
villafastighet

Utskiftningsskatt, dispens....................................... 65

Utvecklingsarbete .............................................. 59

avdrag för kostnader
bidrag till

Villafastighet, uppskov med realisationsvinstbeskattning............ 52

Vite, föreläggande och anmälan om uttagande...................... 67

Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag/avdrag för avgifter till...... 56

4 Bevillningsutskottets register vid 1970 års riksdag (höstsessionen)

Återanskaffningsfond för fastighet, anpassning av bestämmelserna till
de nya avskrivningsreglerna.................................... 65

II. Indirekt beskattning, tullar m. m.

Arvs- och gåvoskatt, skärpning av................................ 55

Automobilskatt

dispensbestämmejser ........................................ 64

restitution vid reservregistrering under kortare tid än kalendermånad
....................................................... 64

ändrad skatt för fordon med minst 3 tons totalvikt................ 58

Bakverk, höjd avgift för införsel av vissa bakverk biscuits och wafers
i samband med införande av viktskatt på choklad- och kon fektyrvaror

.................................................. 62

Bensin ........................................................ 65

differentiering av skatten på bensin med hänsyn till blyhalt
höjning av den särskilda skatten

Biscuits, se Bakverk ............................................ 62

Brännolja, höjning av den särskilda skatten ...................... 55

Energiskatt, höjning av elskatt .................................. 55

Flygplansdelar, utvidgad tullfrihet............................... 63

Försäljningsskatt, avveckling .................................... 62

Gasol ......................................................... 65

höjning av den särskilda skatten

översyn av gasolskatten i miljövårdande syfte

Hushållsapparater, höjd mervärdeskatt............................ 55

Kapitalvaror, höjd mervärdeskatt ................................ 55

Kontrollstyrelsen, ersatt av riksskatteverket........................ 67

Maltdrycker, se Öl .............................................. 60

Mellanöl, se Öl.................................................. 60

Mervärdeskatt

hushållsapparater ............................................ 65

kapitalvaror.................................................. 65

livsmedel .................................................... 65

sprit och vin.................................................. 65

ändring (med anledning av riksskatteverkets inrättande) ........ 67

övergångsbestämmelser med anledning av höjd mervärdeskatt .... 55

Motorbränslen, höjning av den särskilda skatten.................... 55

Nordiska rådet, förenhetligande av de nordiska bestämmelserna om befrielse
för handikappade av tull och andra avgifter vid anskaffande

av motorfordon .............................................. 64

Pälsvaruskatt, avveckling..................................... 62

Rusdrycker, avveckling av systembolagets befattning med utskänk ningsfrågor

................................................ 66

Spritdrycker ................................................... 65

mervärdeskatt, höjning
särskild skatt, höjning

Särskild varuskatt .............................................. 62

restitution vid viss export

övergång från värdeskatt till viktskatt för choklad- och konfeldyrvaror -

Bevillningsutskottets register vid 1970 års riksdag (höstsessionen) 5

Transporttekniska hjälpmedel, utvidgad tullfrihet.................. 63

Tull

förenhetligande av de nordiska bestämmelserna om befrielse för
handikappade av tull och andra avgifter vid anskaffande av motorfordon
(Nordiska rådets adertonde session) .................. 54

utvidgad tullfrihet för ........................................ 63

flygplansdelar

vissa transporttekniska hjälpmedel

ändring i tulltaxan (med anledning av höjd skatt på sprit och vin) . . 55

Wafers, se Bakverk............................................. 62

Vin ........................................................... 55

mervärdeskatt, höjning
särskild skatt, höjning

Utjämningsskatt, ändrat varuområde.............................. 62

Utskänkning

avveckling av systembolagets befattning med frågor om utskänkning

av rusdrycker.............................................. 66

begränsning av mellanölsutskänkningen ........................ 50

Öl (mellanöl) .................................................. 50

begränsning av
reklam
utskänkning
information
åldersgräns

6 Bevillningsutskottets register vid 1970 års riksdag (hö st sessionen)

Förteckning

över bevillningsutskottets betänkanden vid 1970 års riksdag
(höstsessionen)

Betänkande och ärende

Da-

tum

Behandlades i

Beslut

Första

kam-

maren

Andra

kam-

maren

48. Motioner om beskattningen
av pensions- och kapitalför-säkringar

20/10

4/11

4/11

Med anledning av motionerna
1:17 och 11:20 samt 1:219
och II: 258 har utskottet hem-ställt om utredning rörande
beskattningen av pensions-och kapitalförsäkringar. En
motion har avstyrkts. Utskot-tets hemställan har bifallits.
Rskr 349

49. Motioner om införande av
tjänstemannataxering i förs-ta instans

20/10

29/10

29/10

Motionerna som utskottet av-styrkt har avslagits

50. Motioner beträffande för-säljningen av mellanöl,

m. m.

20/10

4/11

4/11

Motionerna som utskottet av-styrkt har avslagits

51. Motion beträffande upp-bördskontrollen

20/10

29/10

29/10

Motionen som utskottet avstyrkt
har avslagits

52. Motioner angående realisa-tionsvinstbeskattningen vid
försäljning av aktier och
fastigheter

20/10

4/11

4/11

Motionerna som utskottet av-styrkt har avslagits

53. Motioner angående beskatt-ningen av multinationella
företag m. m.

20/10

29/10

29/10

Med anledning av motionerna
1: 776 och II: 917 samt 1: 800
och II: 926 har utskottet hem-ställt om utredning angående
de multinationella företagens
beskattning. Utskottets hem-ställan har bifallits. Rskr 345

54. Skrivelse till riksdagen med
redogörelse från Nordiska
rådets adertonde session, så-vitt skrivelsen hänvisats till
bevillningsutskottet

30/9

29/10

29/10

Skrivelsen i här avsedd del har
av riksdagen enligt utskottets
hemställan lagts till handling-arna

55. Proposition med förslag till
förordning om ändring i för-ordningen (1968:419) om
allmän arbetsgivaravgift,

m. m., såvitt propositionen
hänvisats till bevillningsut-skottet, jämte motioner

28/10

30/10

30/10

Propositionen som utskottet till-styrkt har bifallits. Motioner-na har avslagits. Rskr 343

56. Proposition med förslag till
lag om förenklad aktiehan-tering, in. m., såvitt proposi-tionen hänvisats till bevill-ningsutskottet

3/11

18/11

18/11

Propositionen som i berörda del
tillstyrkts av utskottet har
bifallits. Rskr 361

Bevillningsutskottets register vid 1970 års riksdag (höstsessionen) 7

Betänkande och ärende

Da-

tum

Behandlades i

Beslut

Första

kam-

maren

Andra

kam-

maren

57. Proposition med förslag till
förordning om ändring i
förordningen (1958:295) om
sjömansskatt, m. m., såvitt
propositionen behandlas i
detta betänkande

10/11

18/11

18/11

Propositionen har i berörda de-lar enligt utskottets hemstäl-lan bifallits med vissa änd-ringar. Hskr 362

58. Proposition med förslag till
förordning om ändring i
förordningen (1922:260) om
antomobilskatt jämte motio-ner

12/11

25/11

25/11

Propositionen som utskottet till-styrkt har bifallits. Motioner-na har avslagits. Rskr 377

59. Proposition med förslag till
lag om ändring i kommunal-skattelagen (1928:370)

12/11

18/11

18/11

Propositionen som utskottet till-styrkt har bifallits. Rskr 363

60. Proposition med förslag till
kupongskatteförordning,
m. in.

10/11

18/11

18/11

Propositionen som utskottet till-styrkt har bifallits. Rskr 364

61. Proposition med förslag till
lag om ändring i kommunal-skattelagen (1928:370),
m. m.

24/11

2/12

2/12

Propositionen har enligt utskot-tets hemställan bifallits med
vissa ändringar. Rskr 386

62. Proposition med förslag till
förordning om ändring i
förordningen (1941:251)

om särskild varuskatt, m. m.,
såvitt propositionen hänvi-sats till bevillningsutskottet,
jämte motioner

1/12

9/12

9/12

Propositionen har i berörda de-lar enligt utskottets hemstäl-lan bifallits med vissa änd-ringar. Motionerna har avsla-gits. Rskr 410

63. Proposition med förslag till
förordning om ändring i
tulltaxeringsförordningen
(1960:391)

24/11

2/12

2/12

Propositionen som utskottet till-styrkt har bifallits. Rskr 387

64. Proposition med förslag till
förordning om ändring i
förordningen (1922:260) om
automobilskatt jämte mo-tioner

3/12

15/12

15/12

Propositionen som utskottet till-styrkt har bifallits. Motioner-na har avslagits. Rskr 452

65. Proposition med förslag till
förordning om ändring i
förordningen (1951:763)

angående beräkning av stat-lig inkomstskatt för acku-mulerad inkomst, m. m. jäm-te motioner

3/12

15/12

15/12

Propositionen som utskottet till-styrkt har bifallits. Motioner-na har avslagits. Rskr 453

66. Proposition med förslag till
lag om ändring i rusdrycks-försäljningsförordningen
(1954:521)

26/11

8/12

8/12

Propositionen som utskottet till-styrkt har bifallits. Rskr 397

67. Proposition med förslag till
lag med anledning av riks-skatteverkets inrättande,

m. m.

8/12

15/12

15/12

Propositionen har enligt utskot-tets hemställan bifallits med
vissa tillägg. Rskr 454

MARCUS BOKTR. STHLM 1971 700028