Uppföljning av systemet med överlåtbara fiskerättigheter i det pelagiska fisket

Rapport från riksdagen 2016/17:RFR7

Hela dokumentet

Uppföljning av systemet med överlåtbara fiskerättigheter i det pelagiska fisket (pdf, 3 MB)
Sammanfattning
Bakgrund
Våren 2009 beslutade riksdagen att införa ett system med överlåtbara fiskerät- tigheter i det pelagiska fisket, dvs. fiske av bl.a. sill och makrill. Bakgrunden var att lönsamheten i det pelagiska fisket minskade och att det bedömdes råda en överkapacitet inom denna del av fiskeflottan. Systemet med överlåtbara fiskerättigheter infördes i november 2009 och regleras genom lag. Enligt lagen är syftet att främja att fartygsstrukturen i den svenska fiskeflottan medverkar till att bevara fiskeresurserna och till ett fiske som i övrigt är ekonomiskt, mil- jömässigt och socialt hållbart. Genom ett riksdagsbeslut hösten 2014 kan re- geringen föreskriva att systemet även kan användas för annat fiske än det pe- lagiska.
I utskottens beredning av ärenden ingår att följa upp
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida