Riksdagens snabbprotokoll 1997/98:72 Måndagen den 2 mars

Riksdagens protokoll 1997/98:72


Riksdagens snabbprotokoll
Protokoll 1997/98:72
Måndagen den 2 mars
Kl. 14.00 - 14.02

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor
--------------------------------------------------------------------
1 §  Justering av protokoll
Justerades protokollen för den 17, 18, 19 och
20 februari.
2 §  Anmälan om återtagande av plats i riksda-
gen
Talmannen meddelade att Ragnhild Pohanka (mp)
den 23 februari återtagit sin plats i riksdagen, varige-
nom uppdraget som ersättare upphört för Jan Lind-
holm.
3 §  Meddelande om frågestund
Talmannen meddelade att vid frågestunden tors-
dagen den 5 mars kl. 14.00 skulle följande statsråd
närvara:
Finansminister Erik Åsbrink, justitieminister Laila
Freivalds, socialminister Margot Wallström, statsrå-
det Pierre Schori, kommunikationsminister Ines Uus-
mann, kulturminister Marita Ulvskog, miljöminister
Anna Lindh och statsrådet Leif Pagrotsky.
4 §  Anmälan om inkomna faktapromemorior
om förslag från Europeiska kommissionen
Talmannen meddelade att följande faktaprome-
morior om förslag från Europeiska kommissionen
inkommit och delats ut till kammarens ledamöter:
Förslag till rådets direktiv om bibehållandet av
kompletterande pensionsrättigheter för anställda och
egenföretagare som flyttar inom Europeiska unionen
KOM (97) 486
Meddelande till rådet om genomförande av den
första handlingsplanen för innovation i Europa
KOM (97) 736
5 §  Bordläggning
Anmäldes och bordlades
Propositioner
1997/98:82 Europarådets sociala stadga
1997/98:123 Finansiering av vissa trafikanläggningar
i Stockholms län m.m.
Skrivelser
1997/98:67 Konsumenterna och miljön - en hand-
lingsplan för hållbar utveckling
1997/98:74 Europa-Medelhavsinterimsavtal mellan
Europeiska gemenskapen och Palestinska befriel-
seorganisationen (PLO) för den palestinska myn-
digheten på Västbanken och i Gaza
1997/98:103 Kommittéberättelse 1998
Motioner
med anledning av prop. 1997/98:48 Ändringar i livs-
medelslagen m.fl. lagar
1997/98:Jo39 av Dan Ericsson och Holger Gustafsson
(kd)
1997/98:Jo40 av Göte Jonsson m.fl. (m)
1997/98:Jo41 av Lennart Brunander m.fl. (c)
med anledning av prop. 1997/98:63 En reformerad
yrkestrafiklagstiftning
1997/98:T5 av Mats Odell m.fl. (kd)
1997/98:T6 av Per Westerberg m.fl. (m)
1997/98:T7 av Kenth Skårvik m.fl. (fp)
1997/98:T8 av Sylvia Lindgren och Kristina Nord-
ström (s)
1997/98:T9 av Karl-Erik Persson m.fl. (v)
1997/98:T10 av Elving Andersson m.fl. (c)
1997/98:T11 av Elisa Abascal Reyes (mp)
med anledning av prop. 1997/98:72 Inrättande av nya
centrum i Försvarsmakten
1997/98:Fö2 av Arne Andersson m.fl. (m)
1997/98:Fö3 av Annika Nordgren m.fl. (mp)
Konstitutionsutskottets betänkanden
1997/98:KU15 Riksbankens ställning
1997/98:KU16 Mediefrågor
1997/98:KU21 Statlig förvaltning
1997/98:KU22 Offentlighet och sekretess
Skatteutskottets betänkanden
1997/98:SkU15 Inkomstskatter, fastighetsbeskattning,
m.m.
1997/98:SkU16 Företagsbeskattning
1997/98:SkU17 Mervärdesskatt
1997/98:SkU18 Vissa punktskattefrågor
Justitieutskottets betänkanden
1997/98:JuU10 Teleavlyssning
1997/98:JuU11 Elektroniska anslagstavlor
1997/98:JuU12 Organiserad brottslighet
1997/98:JuU18 Polisfrågor
Trafikutskottets betänkande
1997/98:TU8 Trafiksäkerhet m.m.
6 §  Anmälan om interpellationer
Anmäldes att följande interpellationer framställts
den 23 februari
1997/98:203 av Bo Könberg (fp) till socialministern
Nationellt kompetenscentrum för äldreforskning och
akademiskt sjukhem
1997/98:204 av Arne Andersson (m) till försvarsmi-
nistern
Lönetillägg inom Försvarsmakten
den 25 februari
1997/98:205 av Erling Bager (fp) till miljöministern
Oljeborrning i Skagerrak
1997/98:206 av Margitta Edgren (fp) till utbild-
ningsministern
Handikappades situation på högskolorna
den 26 februari
1997/98:207 av Gudrun Lindvall (mp) till miljöminis-
tern
Den svenska CITES-förordningen
1997/98:208 av Johan Lönnroth (v) till kommunika-
tionsministern
SJ:s verkstäder i Göteborg
den 27 februari
1997/98:209 av Ragnhild Pohanka (mp) till statsrådet
Pierre Schori
Kosova
Interpellationerna 203-209 redovisas i bilaga som
fogas till riksdagens snabbprotokoll tisdagen den
3 mars.
den 2 mars
1997/98:210 av Sigge Godin (fp) till försvarsminis-
tern
Samhällets sårbarhet
Interpellation 210 redovisas i bilaga som fogas till
riksdagens snabbprotokoll tisdagen den 10 mars.
7 §  Anmälan om frågor för skriftliga svar
Anmäldes att följande frågor för skriftliga svar
framställts
den 23 februari
1997/98:484 av Carina Hägg (s) till kommunika-
tionsministern
E-postreklam
1997/98:485 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) till
försvarsministern
Muskövarvet
den 24 februari
1997/98:486 av Eva Goës (mp) till näringsministern
Elektromagnetiska fält
1997/98:487 av Gullan Lindblad (m) till statsrådet
Pierre Schori
Litauen och flyktingpolitiken
den 25 februari
1997/98:488 av Lennart Fremling (fp) till statsrådet
Pierre Schori
Invandrarverkets service
den 26 februari
1997/98:489 av Elisebeht Markström (s) till social-
ministern
FN:s narkotikapolitik
den 27 februari
1997/98:490 av Ola Karlsson (m) till kulturministern
Entreprenörerna inom etermedier
1997/98:491 av Mikael Odenberg (m) till statsminis-
tern
Sydkraft AB och Barsebäck Kraft AB
1997/98:492 av Ola Karlsson (m) till näringsminis-
tern
Statligt ägda företag
1997/98:493 av Erik Arthur Egervärn (c) till kom-
munikationsministern
Vägverkets rutiner
1997/98:494 av Gudrun Lindvall (mp) till jord-
bruksministern
Vallstödet
1997/98:495 av Gudrun Lindvall (mp) till närings-
ministern
Kälarnestationen i östra Jämtland
1997/98:496 av Ragnhild Pohanka (mp) till statsrådet
Pierre Schori
Offentliga biträden i asylärenden
Frågorna 484-496 redovisas i bilaga som fogas till
riksdagens snabbprotokoll tisdagen den 3 mars.
den 2 mars
1997/98:497 av Nils Fredrik Aurelius (m) till statsrå-
det Thomas Östros
Vägavgifter vid korttidsavställningar
1997/98:498 av Åke Carnerö (kd) till näringsminis-
tern
Konkurrens på lika villkor
Frågorna 487 och 498 redovisas i bilaga som fo-
gas till riksdagens snabbprotokoll tisdagen den
10 mars.
8 §  Anmälan om skriftliga svar på frågor
Anmäldes att följande skriftliga svar på frågor in-
kommit
den 25 februari
1997/98:413 av Karl-Erik Persson (v) till statsrådet
Thomas Östros
Dieselskatten
1997/98:426 av Eva Flyborg (fp) till miljöministern
Västkustbanans tunnel
1997/98:439 av Göte Jonsson (m) till statsrådet
Thomas Östros
Skatten på förtidspensioner
1997/98:442 av Patrik Norinder (m) till näringsminis-
tern
Energipolitiken
1997/98:447 av Lars Hjertén (m) till statsrådet Tho-
mas Östros
Småföretagare och utskick av deklarationsblanketten
1997/98:448 av Elizabeth Nyström (m) till närings-
ministern
Den elintensiva industrins konkurrenskraft
1997/98:449 av Göran Hägglund (kd) till statsrådet
Thomas Östros
Förmånsbeskattning vid lån av hemdatorer
1997/98:450 av Yvonne Ruwaida (mp) till statsminis-
tern
Deltagarförteckningar vid representation
1997/98:453 av Inger René (m) till statsrådet Thomas
Östros
Likvärdig skattebehandling
1997/98:456 av Åke Carnerö (kd) till miljöministern
Provborrningar i Skagerrak
1997/98:463 av Kenth Skårvik (fp) till miljöministern
Oljeborrningar i Skagerrak
1997/98:466 av Eva Goës (mp) till miljöministern
Vätgas
1997/98:467 av Maggi Mikaelsson (v) till kommuni-
kationsministern
Förarbevis för snöskoter
1997/98:469 av Andre vice talman Görel Thurdin (c)
till socialministern
Momsdeklaration och änkepension
1997/98:470 av Per Lager (mp) till miljöministern
Nya hot mot Skagerrak
1997/98:473 av Michael Hagberg (s) till näringsmi-
nistern
Mätning av elkraft
1997/98:474 av Carina Hägg (s) till arbetsmark-
nadsministern
Kvinnor som arbetsskadas
1997/98:475 av Ronny Olander (s) till kommunika-
tionsministern
Flygsäkerhet
1997/98:479 av Eva Goës (mp) till kommunika-
tionsministern
Upprustning av Ådalsbanan
1997/98:480 av Jan Lindholm (mp) till arbetsmark-
nadsministern
Strejkrätten och varors fria rörlighet i EU
1997/98:483 av Owe Hellberg (v) till inrikesministern
Köregler för bostadssökande
den 26 februari
1997/98:471 av Eva Zetterberg (v) till statsministern
Chile
Svaren redovisas i bilaga som fogas till riksdagens
snabbprotokoll tisdagen den 3 mars.
9 §  Kammaren åtskildes kl. 14.02.
Förhandlingarna leddes av talmannen.
Innehållsförteckning
1