Riksdagens protokoll 2013/14:122 Tisdagen den 10 juni

Riksdagens protokoll 2013/14:122

Riksdagens protokoll

2013/14:122

Tisdagen den 10 juni

Kl. 09:00 - 18:39

1 § Justering av protokoll

Protokollet för den 3 juni justerades.  

2 § Berättelse från Valprövningsnämnden

Följande berättelse från Valprövningsnämnden upplästes och lades till handlingarna: 

Till Valprövningsnämnden har från Valmyndigheten inkommit bevis för de tjugo (20) ledamöter i Europaparlamentet och ersättare för dem som utsetts genom val i Sverige den 25 maj 2014. 

Valprövningsnämnden har denna dag granskat bevisen och därvid funnit att de blivit utfärdade i enlighet med 14 kap. 28 § vallagen (2005:837).  

Stockholm den 9 juni 2014 

Per Virdesten

ersättare för ordföranden

/Kerstin Dieden

föredragande 

3 § Avsägelse

Förste vice talmannen meddelade att
Fredrick
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.