Protokoll 2021/22:28 Tisdagen den 16 november

Riksdagens protokoll 2021/22:28

§ 1  Anmälan om entledigande av regeringen

Andre vice talmannen meddelade att statsminister Stefan Löfven (S) den 10november begärt att få bli entledigad från befattningen som statsminister. Talmannen hade därför entledigat honom och övriga statsråd från deras befattningar.

Andre vice talmannen meddelade att regeringens samtliga ledamöter skulle uppehålla sina befattningar till dess att en ny regering tillträtt.

§ 2  Senaste dag för avlämnande av propositioner

I enlighet med 9kap. 3§ riksdagsordningen hade talmannen föreslagit att propositioner som regeringen avsåg skulle behandlas under innevaran­de riksmöte och för vilka särskild tidpunkt inte var föreskriven skulle avlämnas senast tisdagen den 22mars 2022.

Kammaren biföll detta förslag.

§ 3  Justering av protokoll

Protokollen för den 21, 22 och 26oktober justerades.

§ 4  Avsägelser

Andre vice talmannen meddelade att Stefan Löfven (S) avsagt sig uppdraget som ledamot av riksdagen.

Kammaren biföll denna avsägelse.

Andre vice talmannen meddelade

att Maria Gardfjell (MP) avsagt sig uppdraget som suppleant i utrikes­utskottet och

att Helena Bouveng (M) avsagt sig uppdraget som ledamot i delegatio­nen till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol.

Kammaren biföll dessa avsägelser.

§ 5  Anmälan om kompletteringsval

Andre vice talmannen meddelade att Miljöpartiets partigrupp anmält Annika Hirvonen som suppleant i utrikesutskottet.

Andre vice talmannen förklarade vald till

suppleant i utrikesutskottet

Annika Hirvonen (MP)

§ 6  Meddelande om namnändring

Andre vice talmannen meddelade att John Weinerhall (M) ändrat namn till John E. Weinerhall.

§ 7  Anmälan om återkallelse av motioner

Andre vice talmannen anmälde att Ann-Britt Åsebol (M) den 27oktober återkallat de av henne väckta motionerna 2021/22:1107 och 2021/22:1111.

Andre vice talmannen meddelade att talmannen den 10november avskrivit dessa motioner.

§ 8  Anmälan om subsidiaritetsprövning

Andre vice talmannen anmälde att utdrag ur prot. 2021/22:15 för torsdagen den 11november i ärende om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in från miljö- och jordbruksutskottet.

§ 9  Anmälan om faktapromemoria

Andre vice talmannen anmälde att följande faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen hade kommit in och överlämnats till utskott:

2021/22:FPM14 Ett Europaår för ungdomar 2022 COM(2021)634 till kulturutskottet

 § 10  Ärenden för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott:

Proposition

2021/22:59 till konstitutionsutskottet

Redogörelse

2021/22:JO1 till konstitutionsutskottet

§ 11  Ärenden för bordläggning

Följande dokument anmäldes och bordlades:

Finansutskottets betänkande

2021/22:FiU14 Ett förenklat upphandlingsregelverk

Försvarsutskottets betänkande

2021/22:FöU3 Riksrevisionens rapport om projektbidrag från anslag 2:4 Krisberedskap

Utbildningsutskottets betänkande

2021/22:UbU3 Riksrevisionens rapport om riktade utbyggnadsuppdrag till universitet och högskolor

Konstitutionsutskottets betänkanden

2021/22:KU3 2019 års riksdagsöversyn

2021/22:KU8 Sekretess hos den kommission som fått i uppdrag att granska arbetet med att uppnå frigivning av två svenska medborgare utomlands

Justitieutskottets betänkanden

2021/22:JuU5 Slopad straffrabatt för unga myndiga vid allvarlig brottslighet

2021/22:JuU6 Utökade möjligheter att använda tidiga förhör

2021/22:JuU7 Utökade möjligheter att avgöra mål på handlingarna i allmän domstol

2021/22:JuU8 Skärpta straff för våld och andra kränkningar i nära relatio­ner

§ 12  Bordläggning

Följande dokument anmäldes och bordlades:

Propositioner

2021/22:44 Rätt till ledighet för politiska uppdrag på lokal och regional nivå i ett annat land

2021/22:58 Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och ökade incitament för naturvården i skogen med frivillighet som grund

Skrivelse

2021/22:57 Riksrevisionens rapport om effektiviteten i Polismyndighetens arbete med information till brottsutsatta

Motioner

med anledning av prop. 2021/22:26 Riskskatt för kreditinstitut

2021/22:4283 av Eric Westroth m.fl. (SD)

2021/22:4286 av Hampus Hagman m.fl. (KD)

2021/22:4291 av Niklas Wykman m.fl. (M)


med anledning av prop. 2021/22:36 Ämnesbetyg – betygen ska bättre spegla elevers kunskaper

2021/22:4269 av Patrick Reslow m.fl. (SD)

2021/22:4270 av Fredrik Malm m.fl. (L)

2021/22:4271 av Christian Carlsson m.fl. (KD)

2021/22:4275 av Kristina Axén Olin m.fl. (M)

med anledning av prop. 2021/22:52 Förstärkt skydd för väljare vid röstmottagning

2021/22:4288 av Tina Acketoft m.fl. (L)

2021/22:4289 av Matheus Enholm m.fl. (SD)

2021/22:4290 av Karin Enström m.fl. (M)

med anledning av skr. 2021/22:32 Riksrevisionens rapport om omregleringen av besiktningsmarknaden för fordon

2021/22:4284 av Anders Åkesson m.fl. (C, M, KD, L)

med anledning av skr. 2021/22:39 Riksrevisionens rapport om Pisaundersökningen 2018

2021/22:4278 av Fredrik Christensson m.fl. (C)

2021/22:4279 av Christian Carlsson m.fl. (KD)

2021/22:4280 av Patrick Reslow m.fl. (SD)

2021/22:4281 av Kristina Axén Olin m.fl. (M)

2021/22:4282 av Fredrik Malm m.fl. (L)

§ 13  Anmälan om interpellationer

Följande interpellationer hade framställts:

den 10 november

2021/22:102 Försenade pandemistöd till företag

av Alexandra Anstrell (M)

till näringsminister Ibrahim Baylan (S)

2021/22:103 Arbetsmiljön inom Samhall

av Saila Quicklund (M)

till arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

den 15 november

2021/22:104 Vård till barn och vuxna som utsatts för sexuella övergrepp

av Marléne Lund Kopparklint (M)

till socialminister Lena Hallengren (S)

2021/22:105 Sexualbrott mot barn

av Marléne Lund Kopparklint (M)

till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)


2021/22:106 Uppföljning av tillkännagivanden som rör jakt- och sportskytte

av Marléne Lund Kopparklint (M)

till statsrådet Mikael Damberg (S)

2021/22:107 HDP:s fängslade politiker samt kurdfrågan i Turkiet, Europa och Sverige

av Amineh Kakabaveh (-)

till utrikesminister Ann Linde (S)

§ 14  Anmälan om frågor för skriftliga svar

Följande frågor för skriftliga svar hade framställts:

den 10 november

2021/22:354 Ökade kostnader för miljötillstånd

av Mattias Bäckström Johansson (SD)

till näringsminister Ibrahim Baylan (S)

2021/22:355 Konsekvenserna av den förda energipolitiken

av Mattias Bäckström Johansson (SD)

till finansminister Magdalena Andersson (S)

2021/22:356 Elever i årskurs6 som ej uppnått kunskapskraven i alla ämnen

av Jörgen Grubb (SD)

till utbildningsminister Anna Ekström (S)

2021/22:357 Hållande av ingångna avtal

av Mikael Larsson (C)

till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

2021/22:358 Sveriges självförsörjningsgrad

av Caroline Nordengrip (SD)

till arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

2021/22:359 Kritik från FN-kommitté mot straffrihet vid sexbrott

av Adam Marttinen (SD)

till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

2021/22:360 Slopande av tidsbegränsade vapenlicenser

av Adam Marttinen (SD)

till statsrådet Mikael Damberg (S)

2021/22:361 Arbetsmiljön inom Samhall

av Saila Quicklund (M)

till arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

2021/22:362 Alkobommar i hamnar

av Jimmy Ståhl (SD)

till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

2021/22:363 Bristfälligt underhåll i vinterväglag

av Thomas Morell (SD)

till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)


den 11 november

2021/22:364 Säkerheten på Malmbanan

av Patrik Jönsson (SD)

till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

2021/22:365 Stopp för kopparstölderna i järnvägsanläggningen

av Patrik Jönsson (SD)

till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

2021/22:366 Åtgärder mot drograttfylleri

av Jimmy Ståhl (SD)

till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

2021/22:367 Dålig räls med urspårningsrisk

av Patrik Jönsson (SD)

till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

2021/22:368 Minimigräns för överföringskapacitet av el

av Caroline Nordengrip (SD)

till statsrådet Anders Ygeman (S)

den 12 november

2021/22:369 Avsaknad av svensk statistik om antisemitism

av Staffan Eklöf (SD)

till statsrådet Märta Stenevi (MP)

2021/22:370 Valet av en ny ordförande för Interpol

av Anders Österberg (S)

till statsrådet Mikael Damberg (S)

den 15 november

2021/22:371 Tillkännagivandens roll i vårt demokratiska system

av Marléne Lund Kopparklint (M)

till statsrådet Mikael Damberg (S)

2021/22:372 Kunskapsbaserad utbildning gällande sexuella övergrepp mot barn

av Marléne Lund Kopparklint (M)

till statsrådet Matilda Ernkrans (S)

2021/22:373 Stöd till Polen, Litauen och Lettland

av Mats Nordberg (SD)

till utrikesminister Ann Linde (S)

§ 15  Anmälan om skriftliga svar på frågor

Skriftliga svar på följande frågor hade kommit in:

den 10 november

2021/22:331 Konsekvenser av ny rekommendation för testning för covid-19

av Acko Ankarberg Johansson (KD)

till socialminister Lena Hallengren (S)

2021/22:341 Akademisk frihet och etikprövning

av Mats Persson (L)

till statsrådet Matilda Ernkrans (S)

2021/22:332 Inskränkningar av rättigheter

av Louise Meijer (M)

till miljö- och klimatminister Per Bolund (MP)

2021/22:339 Den humanitära katastrofen i Tigray

av Håkan Svenneling (V)

till utrikesminister Ann Linde (S)

2021/22:340 Laddinfrastrukturen

av Thomas Morell (SD)

till statsrådet Anders Ygeman (S)

2021/22:329 Tandhygienisters möjlighet att utföra estetiska injektio­ner

av Johan Hultberg (M)

till socialminister Lena Hallengren (S)

2021/22:334 Polisyrkets attraktivitet

av Magdalena Schröder (M)

till statsrådet Mikael Damberg (S)

2021/22:337 Poliser som vill lämna sitt yrke

av Björn Söder (SD)

till statsrådet Mikael Damberg (S)

2021/22:330 Prioriteringsordningen för den tredje dosen mot covid19

av Lina Nordquist (L)

till socialminister Lena Hallengren (S)

2021/22:319 Införande av äldreenhet på Socialstyrelsen

av Christina Nilsson (SD)

till socialminister Lena Hallengren (S)

2021/22:313 Bostadsanpassning

av Lars Beckman (M)

till socialminister Lena Hallengren (S)

2021/22:311 Husdjur i äldreomsorgen

av Barbro Westerholm (L)

till socialminister Lena Hallengren (S)

2021/22:336 Robusta betalsystem

av Pål Jonson (M)

till statsrådet Åsa Lindhagen (MP)

2021/22:338 FN:s säkerhetsrådsresolution om klimatsäkerhet

av Håkan Svenneling (V)

till utrikesminister Ann Linde (S)

2021/22:325 Terrorstämpling av MR-organisationer på Västbanken

av Thomas Hammarberg (S)

till utrikesminister Ann Linde (S)

2021/22:307 Nätmobbning bland unga barn

av Michael Rubbestad (SD)

till utbildningsminister Anna Ekström (S)

2021/22:309 Åldersgränsen för hälsoundersökning med mammografi

av Barbro Westerholm (L)

till socialminister Lena Hallengren (S)


2021/22:310 Behovet av nya äldreboenden

av Barbro Westerholm (L)

till socialminister Lena Hallengren (S)

2021/22:308 Den svenska gamingboomen

av Michael Rubbestad (SD)

till kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

2021/22:324 Biståndet till Sudan

av Aron Emilsson (SD)

till statsrådet Per Olsson Fridh (MP)

2021/22:320 Ensamma äldre som tvingas bo kvar hemma

av Christina Nilsson (SD)

till socialminister Lena Hallengren (S)

2021/22:316 Situationen för äldre med omfattande behov

av Karin Rågsjö (V)

till socialminister Lena Hallengren (S)

2021/22:315 Bredbandsutbyggnad på landsbygden

av Birger Lahti (V)

till statsrådet Anders Ygeman (S)

2021/22:312 Starkare polisiär samverkan med Norge

av Johan Pehrson (L)

till statsrådet Mikael Damberg (S)

2021/22:314 Avfallsförbränningsskatten

av Yasmine Eriksson (SD)

till finansminister Magdalena Andersson (S)

2021/22:321 Misstag vid begravningar

av Anders W Jonsson (C)

till kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

2021/22:323 Israeliska bosättningar i Palestina

av Håkan Svenneling (V)

till utrikesminister Ann Linde (S)

2021/22:326 Den franska ammunitionen

av Allan Widman (L)

till försvarsminister Peter Hultqvist (S)

2021/22:317 Kritiken från FN:s kvinnokommitté

av Ebba Hermansson (SD)

till statsrådet Märta Stenevi (MP)

2021/22:288 Tolktjänster

av Magnus Persson (SD)

till arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

2021/22:302 Bilden av Sverige i Tyskland

av Lars Beckman (M)

till statsrådet Anna Hallberg (S)

2021/22:300 Skatteverkets handläggningstider

av Lars Beckman (M)

till finansminister Magdalena Andersson (S)

2021/22:322 Handläggningstiderna för folkbokföring

av Kjell Jansson (M)

till finansminister Magdalena Andersson (S)

2021/22:301 Häktning i avvaktan på avtjänande av fängelsestraff

av Lars Beckman (M)

till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

2021/22:299 Felaktiga påståenden om vindkraftverk i Trelleborgs kommun

av Louise Meijer (M)

till statsrådet Anders Ygeman (S)

2021/22:306 Stängningen av Römosseskolan

av Michael Rubbestad (SD)

till utbildningsminister Anna Ekström (S)

2021/22:304 Förutsättningarna för svensk spelindustri

av Michael Rubbestad (SD)

till kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

§ 16  Anmälan om uteblivna svar på skriftliga frågor

Andre vice talmannen anmälde att följande skriftliga frågor inte skulle besvaras:

2021/22:220 Anställning av papperslösa

av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

till arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

2021/22:305 Utbildningsplatser för svensk spelindustri

av Michael Rubbestad (SD)

till utbildningsminister Anna Ekström (S)

2021/22:303 Uppföljning av tillkännagivande om PCR-test

av Maria Malmer Stenergard (M)

till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

2021/22:318 Doktorander

av Fredrik Christensson (C)

till statsrådet Matilda Ernkrans (S)

2021/22:328 Det misstänkta Pisafusket

av Lars Püss (M)

till utbildningsminister Anna Ekström (S)

2021/22:354 Ökade kostnader för miljötillstånd

av Mattias Bäckström Johansson (SD)

till näringsminister Ibrahim Baylan (S)

2021/22:343 Stöd till äldre konsumenter

av Angelica Lundberg (SD)

till statsrådet Lena Micko (S)

2021/22:347 Skatteregler för sjöfarten

av Per Åsling (C)

till finansminister Magdalena Andersson (S)

2021/22:352 Ökad turism i fjällregionerna

av Cassandra Sundin (SD)

till näringsminister Ibrahim Baylan (S)

2021/22:345 Svenska drivmedelspriser

av Eric Westroth (SD)

till finansminister Magdalena Andersson (S)

2021/22:356 Elever i årskurs6 som ej uppnått kunskapskraven i alla ämnen

av Jörgen Grubb (SD)

till utbildningsminister Anna Ekström (S)

2021/22:353 Laddning av elfordon vid bostäder

av Roger Hedlund (SD)

till statsrådet Märta Stenevi (MP)

2021/22:361 Arbetsmiljön inom Samhall

av Saila Quicklund (M)

till arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

2021/22:344 Militärkupp och kvinnors rättigheter i Sudan

av Håkan Svenneling (V)

till utrikesminister Ann Linde (S)

2021/22:367 Dålig räls med urspårningsrisk

av Patrik Jönsson (SD)

till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

2021/22:349 Hedersrelaterat våld och förtryck

av Ann-Christine From Utterstedt (SD)

till statsrådet Märta Stenevi (MP)

2021/22:342 Riksrevisionens granskning av bistånd till multilaterala organisationer

av Aron Emilsson (SD)

till statsrådet Per Olsson Fridh (MP)

2021/22:355 Konsekvenserna av den förda energipolitiken

av Mattias Bäckström Johansson (SD)

till finansminister Magdalena Andersson (S)

2021/22:335 Riksrevisionens kritik mot regeringens bistånd till multilaterala organisationer

av Björn Söder (SD)

till statsrådet Per Olsson Fridh (MP)

2021/22:346 Riktad lönesatsning

av Katja Nyberg (SD)

till statsrådet Mikael Damberg (S)

2021/22:365 Stopp för kopparstölderna i järnvägsanläggningen

av Patrik Jönsson (SD)

till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

2021/22:333 Antalet avhopp från kriminella gäng i Malmö

av Johan Forssell (M)

till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

2021/22:348 Äldre arbetssökande

av Ann-Christine From Utterstedt (SD)

till arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

2021/22:350 Personalbristen inom hotell- och restaurangbranschen

av Christina Tapper Östberg (SD)

till arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

2021/22:327 Det misstänkta Pisafusket

av Lars Püss (M)

till utbildningsminister Anna Ekström (S)

2021/22:368 Minimigräns för överföringskapacitet av el

av Caroline Nordengrip (SD)

till statsrådet Anders Ygeman (S)

2021/22:366 Åtgärder mot drograttfylleri

av Jimmy Ståhl (SD)

till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)


2021/22:360 Slopande av tidsbegränsade vapenlicenser

av Adam Marttinen (SD)

till statsrådet Mikael Damberg (S)

2021/22:370 Valet av en ny ordförande för Interpol

av Anders Österberg (S)

till statsrådet Mikael Damberg (S)

2021/22:358 Sveriges självförsörjningsgrad

av Caroline Nordengrip (SD)

till arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

2021/22:363 Bristfälligt underhåll i vinterväglag

av Thomas Morell (SD)

till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

2021/22:369 Avsaknad av svensk statistik om antisemitism

av Staffan Eklöf (SD)

till statsrådet Märta Stenevi (MP)

2021/22:357 Hållande av ingångna avtal

av Mikael Larsson (C)

till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

2021/22:364 Säkerheten på Malmbanan

av Patrik Jönsson (SD)

till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

2021/22:351 Vård av utländska covid-19-patienter

av Ann-Christine From Utterstedt (SD)

till socialminister Lena Hallengren (S)

2021/22:359 Kritik från FN-kommitté mot straffrihet vid sexbrott

av Adam Marttinen (SD)

till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

2021/22:362 Alkobommar i hamnar

av Jimmy Ståhl (SD)

till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

2021/22:371 Tillkännagivandens roll i vårt demokratiska system

av Marléne Lund Kopparklint (M)

till statsrådet Mikael Damberg (S)

§ 17  Kammaren åtskildes kl. 14.03.

Sammanträdet leddes av andre vice talmannen.

Vid protokollet

ANNALENA HANELL          

/Olof Pilo


Innehållsförteckning

§1Anmälan om entledigande av regeringen

§2Senaste dag för avlämnande av propositioner

§3Justering av protokoll

§4Avsägelser

§5Anmälan om kompletteringsval

§6Meddelande om namnändring

§7Anmälan om återkallelse av motioner

§8Anmälan om subsidiaritetsprövning

§9Anmälan om faktapromemoria

§10Ärenden för hänvisning till utskott

§11Ärenden för bordläggning

§12Bordläggning

§13Anmälan om interpellationer

§14Anmälan om frågor för skriftliga svar

§15Anmälan om skriftliga svar på frågor

§16Anmälan om uteblivna svar på skriftliga frågor

§17Kammaren åtskildes kl.14.03.

Tryck: Elanders Sverige AB, Vällingby 2021

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.