Protokoll 2015/16:50 Tisdagen den 12 januari

Riksdagens protokoll 2015/16:50

§ 1  Justering av protokoll

Protokollen för den 7, 8 och 9 december justerades.

§ 2  Anmälan om ny riksdagsledamot

Följande berättelse hade kommit in från Valprövningsnämnden:

Berättelse om granskning av bevis för riksdagsledamot

Till Valprövningsnämnden har från Valmyndigheten inkommit bevis om att Peter Helander (C) utsetts till ny ledamot av riksdagen fr.o.m. den 11 januari 2016 sedan Anders Ahlgren (C) avsagt sig uppdraget.

Valprövningsnämnden har denna dag granskat beviset för den nye ledamoten och därvid funnit att det blivit utfärdat i enlighet med 14 kap. 28 § vallagen (2005:837).

Stockholm den 5 januari 2016

Annika Sandström

ersättare för ordföranden/Mattias Andersson

sekreterare

§ 3  Avsägelser

Talmannen meddelade

att Maria Weimer (L)
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.