Riksdagens protokoll 2009/10:130 Onsdagen den 2 juni

Riksdagens protokoll 2009/10:130

Riksdagens protokoll

2009/10:130

Onsdagen den 2 juni

Kl. 09:00 - 19:03

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 27 maj. 

2 § Meddelande om val

Andre vice talmannen meddelade att val av justitieombudsman skulle äga rum
torsdagen den 3 juni.

3 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: 

Interpellation 2009/10:381

Till riksdagen 

Interpellation 2009/10:381 Jobb- och utvecklingsgarantin  

av Monica Green (s) 

Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 29 juni 2010. 

Skälet till dröjsmålet är sedan tidigare inbokade engagemang som inte kan ändras.  

Stockholm den 19 maj 2010 
Arbetsmarknadsdepartementet 
Sven Otto Littorin (m) 
Enligt uppdrag 

Karin Renman

Expeditions-
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.