Riksdagens snabbprotokoll 1991/92:123 Måndagen den 1 juni

Riksdagens protokoll 1991/92:123

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 1991/92:123

Måndagen den 1 juni

Kl. 10.00

1 § Meddelande om återtagande av plats i
riksdagen

Talmannen meddelade att Birger Rosqvist (s)
fr.o.m. denna dag återtagit sin plats i riksdagen,
varigenom tjänstgöringen som ersättare upphört
för Krister Örnfjäder.

2 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 25 maj.

3 § Hänvisning av ärenden till utskott

Föredrogs och hänvisades

Propositionerna

1991/92:170 till EES-utskottet

1991/92:176 till utrikesutskottet

4 § Förnyad bordläggning

Föredrogs men bordlades åter

Skatteutskottets betänkanden 1991/92:SkU30 och
SkU33--SkU35

Justitieutskottets betänkande 1991/92:JuU28

Lagutskottets betänkanden 1991/92:LU28, LU37
och LU39

Socialförsäkringsutskottets
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.