Vissa organisatoriska frågor inom Försvarsmakten, m.m.

Proposition 1999/2000:97

Regeringens proposition

1999/2000:97

Vissa organisatoriska frågor inom Försvarsmakten,

m.m.

Prop.

1999/2000:97

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 9 mars 2000

Göran Persson

Björn von Sydow

(Försvarsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen är en uppföljning av det inriktningsbeslut som riksdagen

fattade våren 1999 (prop. 1998/99:74 Förändrad omvärld omdanat

försvar, bet. 1998/99:FöU5, rskr. 1998/99:224, bet. 1998/99:UFöU1,

rskr. 1998/99:222) och kompletterar det förslag till förändringar av det

militära försvaret som regeringen förelade riksdagen hösten 1999 (prop.

1999/2000:30 Det nya försvaret).

Regeringen redovisar vissa frågor om militärdistrikten. Regeringen

föreslår
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2000-03-22 Bordläggning: 2000-03-22 Hänvisning: 2000-03-23 Motionstid slutar: 2000-04-06

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (14)
Följdmotioner (16)