Totalförsvarets fortsatta utveckling

Proposition 1986/87:95

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens proposition 1986/87:95

Totalförsvarets fortsatta utveckling

Prop. 1986/87:95

Regeringen
förelägger riksdagen vad som upptagits i bifogade utdrag ur
regeringsprotokollel för de åtgärder och de ändamål som framgår av före­dragandenas
hemställan.


regeringens vägnar Ingvar Carlsson

Roine
Carlsson


grundval av bl.a. 1984 års försvarskommittés rapport, SOU 1985:23, Svensk
säkerhetspolitik inför 90-talet, och betänkandet, SOU 1987:9, Det svenska
totalförsvaret inför 90-talel, läggs i propositionen fram förslag om vår
säkerhets- och försvarspolitik samt om totalförsvarets fortsatta ut­veckling.
Det först nämnda betänkandet har remissbehandlats. En sam­manställning av
remissyttrandena finns
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.