Stödboende - en ny placeringsform för barn och unga

Proposition 2015/16:43

Regeringens proposition 2015/16:43

Stödboende – en ny placeringsform för barn och Prop.

unga

2015/16:43

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 5 november 2015

Stefan Löfven

Åsa Regnér

(Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås en ny placeringsform i socialtjänstlagen (2001:453) för barn och unga i åldern
16–20
år – stödboende. Socialnämnden ska sörja för att barn och unga som behöver vårdas eller bo i ett annat hem än det egna kan tas emot i ett stödboende. För att placera barn i åldern
16–17
år i stödboende ska det krävas särskilda skäl. Varje kommun ska ansvara för att det finns tillgång till stödboenden. Ett stödboende ska bedrivas i samråd med socialnämnden.

Ett bolag,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2015-11-05 Bordlagd: 2015-11-05 Hänvisad: 2015-11-06 Motionstid slutar: 2015-11-13

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (7)