Skuldsaneringslag

Proposition 1993/94:123

Regeringens proposition

1993/94:123

Skuldsaneringslag

Prop.

1993/94:123

Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp

i bifogade

utdrag ur regeringsprotokollet den 10 februari 1994.

På regeringens vägnar

Carl Bildt

Gun Hellsvik

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen läggs fram förslag till en skuldsaneringslag.

Med skuldsanering enligt lagförslaget avses att en fysisk person

helt eller

delvis befrias från betalningsansvaret för sina skulder.

I förslaget läggs det fram en förfarandemodell som innehåller tre

steg. I det

första steget, som huvudsakligen lämnas utanför det lagreglerade

området, skall

en
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1994-02-24 Bordläggning: 1994-02-25 Hänvisning: 1994-03-01 Motionstid slutar: 1994-03-17

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.