Skattelättnad för riskkapital, m.m

Proposition 1995/96:109

Regeringens proposition
1995/96:109

Skattelättnad för riskkapital, m.m

Prop.

1995/96:109

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 6 november 1995

Mona Sahlin

Laila Freivalds

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslår regeringen ett antal åtgärder för att stimulera de
små och medelstora företagens försörjning av riskkapital i avvaktan på
mer långsiktiga lösningar. Förslagen är anpassade till förutsättningarna
för respektive företagsformer.

I fråga om företag som drivs i aktiebolagsform föreslås ett tillfälligt
system med skattereduktion för riskkapitalinvesteringar. Enligt förslaget
skall privatpersoner som köper nyemitterade aktier i onoterade bolag ges
en skattelättnad motsvarande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1995-11-09 Bordläggning: 1995-11-14 Hänvisning: 1995-11-15 Motionstid slutar: 1995-11-27

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)
Följdmotioner (14)