Sjöfartsskydd

Proposition 2002/03:124

Regeringens proposition 2002/03:124

Sjöfartsskydd

Prop.

2002/03:124

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 22 maj 2003

Göran Persson

Ulrica Messing

(Näringsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

FN:s internationella sjöfartsorganisation, IMO, antog vid en konferens den
9-13
december 2002 med parterna till sjösäkerhetskonventionen SOLAS (International Convention for the Safety of Life at Sea) regler för att skydda sjöfartssektorn från brottsliga handlingar. Bakgrunden till regleringen är bl.a. terroristdåden i New York och Washington den 11 september 2001.

Reglerna består av ändringar i
SOLAS-konventionen.
IMO beslutade vidare att till dessa ändringar foga en kod, som består av en tvingande del och en
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2003-05-28 Bordläggning: 2003-05-28 Hänvisning: 2003-06-02 Motionstid slutar: 2003-06-12

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)