Psykiskt stördas villkor

Proposition 1993/94:218

Regeringens proposition

1993/94:218

Psykiskt stördas villkor

Prop.

1993/94:218

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 24 mars 1994

Carl Bildt

Bo Könberg

Propositionens huvudsakliga innehåll

De åtgärder som föreslås i denna proposition syftar till att förbättra de
psykiskt stördas livssituation och öka deras möjligheter till gemenskap
och delaktighet i samhället. Förslagen avser i huvudsak ansvarsfördelning
och organisation när det gäller stöd och service till psykiskt störda. Det
finns därutöver vissa förslag som behandlar olika behovsområden för
psykiskt störda.

I propositionen föreslås olika åtgärder för att ge ett mer effektivt och
samordnat samhällsstöd till framför allt personer med långvariga och
allvarliga psykiska
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1994-04-11 Bordläggning: 1994-04-11 Hänvisning: 1994-04-12 Motionstid slutar: 1994-04-26

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (4)