om vissa frågor om internationellt samarbete brottmål m.m.

Proposition 1990/91:131

Regeringens proposition
1990/91:131

om vissa frågor om internationellt samarbete i
brottmål m.m.

Prop.

1990/91:131

Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifo-
gade utdrag ur regeringsprotokollet den 7 mars 1991.

På regeringens vägnar

Ingvar Carlsson

Laila Freivalds

Propositionens huvudsakliga innehåll

Sverige deltar i internationellt samarbete som avser inbördes rättshjälp mel-
lan olika stater, bl.a. i fråga om utredning och lagföring av brott samt skatte-
uppbörd. Flera av de överenskommelser om inbördes rättshjälp som Sverige
har ingått under senare tid eller avser att ingå innehåller bestämmelser om
informationsutbyte mellan staterna. Informationsutbytet gäller bl.a. upplys-
ningar och bevismaterial som myndigheterna
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1991-03-18 Bordläggning: 1991-03-18 Hänvisning: 1991-03-19 Motionstid slutar: 1991-04-08

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)