om närradioverksamhet

Proposition 1981/82:127

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Prop.
1981/82:127

Regeringens proposition

1981/82:127

om närradioverksamhet

beslutad
den 8 mars 1982.

Regeringen
föreslår riksdagen att antaga de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag
av regeringsprotokoll ovannämnda dag.


regeringens vägnar

THORBJÖRN
FÄLLDIN

JAN-ERIK
WIKSTRÖM

Propositionens
huvudsakliga innehåll

Den
nu pågående försöksverksamheten med närtadio får bedrivas till utgången av juni
1982. I proposifionen behandlas frågor om närradioverk-samheten efter denna
lidpunkt. Följande föreslås därvid.

Verksamheten
med närradio får fastare former. Nuvarande provisoriska lagstiftning ersätts av
en särskild närtadiolag. Ett skydd mot kränkning av bl. a. den personliga
integriteten
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.