om försok med nya arbetsformer i riksdagen

Proposition 1984/85:190

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Prop.
1984/85:1*

Regeringens proposition

1984/85:190

om
försök med nya arbetsformer i riksdagen;

beslutad den 28 mars 1985.

Regeringen förelägger riksdagen vad som har upptagits i
bifogade utdrag av regeringsprotokoll för den åtgärd och det ändamål som
framgår av föredragandens hemställan.

På regeringens vägnar OLOF PALME

STEN WICKBOM

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreläggs riksdagen förslag om en
försöksverksamhet med nya arbetsformer i riksdagsarbetet under riksmötet 1985/86
i enlighet med vad som har förordats av folkstyrelsekommittén (Ju 1984:05).

Försöksverksamheten avses i första hand stärka riksdagens
ställning som centralt politiskt forum. Därför föreslås bl.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.