om det militära försvarets fortsatta utveckling, m.m.

Proposition 1983/84:112

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Prop.
1983/84:112

Regeringens proposition

1983/84:112

om det militära försvarets fortsatta utveckling, m. m.;

beslutad den 15 mars 1984.

Regeringen förelägger riksdagen vad som har upptagits i
bifogade utdrag av regeringsprotokoll för de åtgärder och de ändamål som
framgår av föredragandens hemställan.

På regeringens vägnar INGVAR CARLSSON

ANDERS THUNBORG

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås riktlinjer för det militära
försvarels fortsatta utveckling samt planeringsram för perioden 1984/85-1988/89
och utgifts­ram för budgetåret 1984/85. Vidare lämnas slutliga förslag om
anslagen till armén, marinen, flygvapnet, operativ ledning och reglering av
prisstegring­ar för det
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida