om ändringar i lokalhyreslagstiftningen

Proposition 1987/88:146

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens proposition 1987/88:146

om ändringar i lokalhyreslagstiftningen

Prop. 1987/88:146

Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har
tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 17 mars 1988.

På regeringens vägnar

Ingvar Carlsson

Hans Gustctfsson

Propositionens huvudsakliga innehåll

Lokalhyresgäster har ett s. k. indirekt besittningsskydd.
Detta iimebär att hyresgästen kan tvingas flytta från lokalen, om han blir
uppsagd, men att han har rätt till ersättning för de ekonomiska förluster som
flyttningen föror­sakat honom, om uppsägningen har varit obefogad.

I propositionen föreslås en rad ändringar i hyreslagstiftningen
i syfte att förstärka lokalhyresgästens ställning
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1988-03-23 Bordläggning: 1988-03-24 Hänvisning: 1988-03-25 Motionstid slutar: 1988-04-12

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.