om ändringar i jordabalkens hyresregler Prop. 1992/93:115

Proposition 1992/93:115

Regeringens proposition

1992/93:115

om ändringar i jordabalkens hyresregler

Prop.

1992/93:115

Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifo-
gade utdrag ur regeringsprotokollet den 11 februari 1993.

På regeringens vägnar

Carl Bildt

Reidunn Laurén

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås ett flertal ändringar i 12 kap. jordabalken, dvs.
hyreslagen.

Reglerna om förverkande av hyresrätt på grund av bristande hyresbetal-
ning görs mindre stränga mot bostadshyresgäster. Den s.k. förverkande-
fristen förlängs från två vardagar till en vecka. Det blir vidare möjligt för
socialnämnderna att ta på sig betalningsansvaret för hyran med verkan att
hyresgästen inte förlorar sin bostad.

Hyresgästernas skydd mot
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1993-02-22 Bordläggning: 1993-02-23 Hänvisning: 1993-02-24 Motionstid slutar: 1993-03-15

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)
Följdmotioner (14)