om ändring i regeringsformen

Proposition 1975/76:209

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Prop. 1975/76:209 Regeringens
proposition

1975/76:209

om
ändring i regeringsformen;

beslutad
den I april  1976, ■

Regeringen föreslår riksdagen att antaga det
förslag som har upplagils i bifogade utdrag av regeringsprotokoll.


regeringens vägnar

G,
E, STRÄNG

LENNART
GEIJER

Propositionens
huvudsakliga innehåll

1 propositionen föreslås all del i regeringsformen
(RF) iniagna skyddet för de medborgeriiga fri- och rältigheterna skall utvidgas
och förstärkas. Härutöver föreslås att vissa programsladganden om de viktigaste
målen för den samhälleliga verksamheten skall las in i grundlagen.

Utvidgningen av del skyddade områdei sker genom alt
ett flertal nya rättigheter föreslås bli införda
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.