om ändring i körkortslagen (1977:477)

Proposition 1985/86:115

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens proposition 1985/86:115

om ändring i körkortslagen (1977:477)

Prop. 1985/86:115

Regeringen Föreslår riksdagen att anta det förslag som har
tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 20 mars 1986.

På regeringens vägnar Ingvar Carlsson

Sven Hulterström

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås vissa ändringar i körkortslagen
som innebär att körkort skall återkallas i större utsträckning än f. n. vid bl.
a. grova hastig­hetsöverträdelser.

Allmänna ombud i körkortsmål föreslås fä rätt att utfärda
föreläggande om varning. Varningen blir gällande endast om den godkänts av
körkorts-havaren.

Slutligen föreslås en ändring som innebär möjlighet att
lägga alkoholut­andningsprov
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.