Nya steg för en effektivare plan- och bygglag och ökad rättssäkerhet för verksamhetsutövare vid omgivningsbuller

Proposition 2014/15:122

Regeringens proposition 2014/15:122

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag

Prop.

och ökad rättssäkerhet för verksamhetsutövare

2014/15:122

vid omgivningsbuller

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 28 maj 2015

Stefan Löfven

Mehmet Kaplan

(Näringsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås ändringar i plan- och bygglagen för att göra plan-

och bygglovsprocessen enklare och effektivare. Ändringarna innebär bl.a.

att förfarandet att upphäva s.k. tomtindelningar förenklas, att bestämmel-

serna om detaljplanernas genomförandetid förtydligas och att reglerna om

hur markanvisningar och exploateringsavtal ska redovisas under detalj-

planeprocessen samordnas. Kretsen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2015-05-28 Bordlagd: 2015-05-29 Hänvisad: 2015-06-02 Motionstid slutar: 2015-06-15

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (3)
Följdmotioner (4)